En vik­tig frå­ga oav­sett par­ti­till­hö­rig­het

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Psy­kisk ohäl­sa bland unga mås­te fö­re­byg­gas” (15/5).

VÅRD. Psy­kisk ohäl­sa bland unga är själv­klart en ut­av de vik­ti­gas­te frå­gor­na i vårt sam­häl­le – men gör det in­te till en po­li­tisk strids­frå­ga

In­om det­ta om­rå­de mås­te vi al­la till­sam­mans age­ra och fö­re­byg­ga. Sko­la/vård/kom­mun/för­äld­rar/med­män­ni­skor ja al­la och det till­sam­mans obe­ro­en­de av par­ti­till­hö­rig­het.

Vå­ga frå­ga, vå­ga pra­ta men fram­förallt vå­ga lyss­na.

EF­TER PRO­GRAM­MET ”30liv i vec­kan” på svt blir det tyd­ligt hur vik­tigt det­ta är.

In­för psy­kisk häl­sa på skolsche­mat, för­kla­ra för da­gens ton­å­ring­ar vad ång­est/de­pres­sion in­ne­bär, ge dem verk­tyg att för­sö­ka han­te­ra det. Be­rät­ta att hjälp finns att få och var.

Ring det där sam­ta­let till hens för­äl­der om ni ser att hen mår då­ligt. Själv ha­de jag som för­äl­der upp­skat­tat ett sånt sam­tal för in­te alls sä­kert jag ser sam­ma sig­na­ler el­ler att hen ger ut­tryck för sin psy­kis­ka ohäl­sa hem­ma.

PÅ I AL­LA FALL en hög­sta­di­e­sko­la i kom­mu­nen där jag har mi­na barn, vill jag häv­da att skolskö­ters­kan är in­ne på rätt lin­je då hon i fle­ra fall helt en­kelt bo­kat in en tid till skolku­ra­torn åt ung­do­mar hon sett be­ho­vet hos. Hon har vå­gat stäl­la de där ”käns­li­ga” frå­gor­na.

Vill Fal­ken­bergs kom­mun bli ett fö­re­dö­me och vi­sa att det går att för­änd­ra och gö­ra skill­nad, här har ni ett val att gö­ra oav­sett vil­ket po­li­tiskt par­ti som styr. Fler ku­ra­to­rer, sat­sa på mer in­for­ma­tion/ fö­re­läs­ning­ar i äm­net. Vi har t ex Char­lie Eriks­son, med röt­ter i Fal­ken­berg som via sitt #ald­ri­gensam gör skill­nad, bjud in ho­nom till fö­re­läs­ning­ar på sko­lor­na i kom­mu­nen.

Jag vill gö­ra skill­nad, vill ni? En ton­års­för­äl­der med er­fa­ren­het av psy­kisk ohäl­sa

Bild: STI­NA STJERNKVIST/TT

UT­BIL­DA UNG­DO­MAR­NA. In­för psy­kisk häl­sa på skolsche­mat, för­kla­ra för da­gens ton­å­ring­ar vad ång­est/de­pres­sion in­ne­bär, ge dem verk­tyg att för­sö­ka han­te­ra det. Be­rät­ta att hjälp finns att få och var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.