En sol­skens­hi­sto­ria i Var­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

VAR­BERG. Jag läs­te den 3 maj i Metro om en sol­skens­hi­sto­ria som sig­na­tu­ren ”Rangn­vald” ha­de hört i ra­di­on. Jag blev varmt be­rörd och kän­de ge­nast igen min egen sol­skens­hi­sto­ria! Det­ta hän­de mig den 24/4 på Ha­rald Ny­bors stor­han­del i Var­berg:

Jag skul­le hand­la en bröd­rost, le­ta­de upp en bu­tiks­säl­ja­re för att le­ta ef­ter ros­ten. Hon var vänd­lig och bar den för mig till kas­san. Där tog det stopp när jag in­te hit­ta­de min börs. Jag vän­de upp och ned på väs­kan, men ing­en börs fanns däri. Jag be­höv­de in­te stäl­la un­dan den till näs­ta dag ef­tersom bu­tiks­säl­ja­ren Sofia sa: ”Jag kan be­ta­la den för dig”, vil­ket jag av­böj­de, men då sprang hon re­dan ef­ter peng­ar­na. Sofia be­ta­la­de, hon fick min adress och te­le­fon. Hopp­la, så vän­ligt! Jag ha­de ald­rig träf­fat henn och var ing­en stor­kund hos Ha­rald Ny­borg. Vil­ken per­so­nal de har!

Da­gen där­på åk­te jag ner till af­fä­ren och be­ta­la­de till­ba­ka 250 kro­nor till Sofia. Det var myc­ket peng­ar för en an­ställd tyck­te jag. Vil­ken un­der­bart ge­ne­rös tjej. Hon får av mig ett stort tack, och blom­mor.

Han­ni Till­mann Mo­berg

Om in­sän­da­ren ”Re­spekt­löst att klä ut sta­tyn”:

Erik Bill: För­står in­te alls vem det skul­le va­ra re­spekt­löst mot. Re­spekt­löst ha­de ju va­rit att ba­ra lå­ta sta­tyn stå där ut­an att bry sig om den. Anet­te Wal­lin:

tyc­ker jag.

Yvonne Svärd :Sic­ket jobb o få på shorts på en som in­te kan hjäl­pa te. Är ju in­te o för­stö­ra..ä en kul grej som lätt går o rät­ta te.. Re­spekt­löst ä ju om den blir för­störd m färg o sön­der­slag­ning.

Bild: ANNA JO­HANS­SON

SOLSKEN. Han­ni Till­mann Mo­berg fick ovän­tad hjälp när hon skul­le hand­la en bröd­rost. "En så­dan fan­tas­tisk män­ni­ska" sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.