An­märk­nings­värt om tåg­tun­neln

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Varbergs kom­muns an­sö­kan till Markoch mil­jö­dom­sto­len var en verk­lig flopp. När Markoch mil­jö­dom­sto­len sett ut­drag ur kom­mun­fulll­mäk­ti­ge­pro­to­koll kon­sta­te­ra­des att vis­sa de­lar av de­talj­pla­nen för tun­nel­byg­get rö­ran­de tåg­tun­neln i Var­berg fat­ta­des.

An­märk­nings­värt är att pro­to­kol­let ju­ste­rats av bå­de tjäns­te­män och ju­ste­ra­re ut­an att nå­gon såg fel­ak­tig­he­ter i tex­ten.

Det­ta för­fa­ran­de är in­te okej.

Age­ran­det av de be­rör­da och an­sva­ri­ga för pro­jek­tet mås­te stäl­las till svars för för­sum­lig­het.

Nog är väl det in­träf­fa­de miss­ta­get en fa­tal hän­del­se och non­cha­lant han­te­ring av pro­jek­tet.

En­ligt Mark- och mil­jö­dom­sto­len fö­re­kom fle­ra fel­ak­tig­he­ter i an­sö­kan. På grund av oklar­he­ter från de pro­jek­t­an­sva­ri­ga får he­la ärendet gö­ras om.

Det­ta gör att he­la pro­ces­sen för­se­nar star­ten av tåg­tun­nel­byg­get och för det fram­ti­da dub­bel­spå­ret.

Bort­för­kla­ring­en till miss­ta­get i an­sö­kan skylls på den mänsk­li­ga fak­torn.

Rent hy­po­te­tiskt kan det va­ra så att de in­blan­da­de va­rit så för­blin­da­de av tåg­tun­nelns för­verk­li­gan­de att de in­te la­de mär­ke till fel­ak­tig­he­ter­na i an­sö­kan. Ing­e­gerd Al­sin Hjal­mars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.