Var­berg är skrä­pigt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Det är så ned­skrä­pat på många stäl­len i Var­berg och kom­mu­nen vill tyd­li­gen in­te, el­ler kan in­te, stä­da upp skrä­pet. Var­för in­te er­bju­da Idrotts­klub­bar och för­e­ning­ar att mot er­sätt­ning hål­la rent runt om i Var­berg. Jag har för mig att den möj­lig­he­ten fanns förr, men in­te läng­re. Var­för det är så, man kan und­ra? Det skul­le va­ra en winwin-si­tu­a­tion, Var­berg blir re­na­re och trev­li­ga­re stad att vis­tas i, och klub­bar och för­e­ning­ar får ett till­skott i kas­san som de så väl be­hö­ver. Nå­got mås­te i al­la fall gö­ras mot ned­skräp­ning­en. Kom ba­ra in­te och på­stå att det in­te finns peng­ar. Ef­tersom man skall byg­ga nå­got så onö­digt som Fäst­nings­ba­det, så mås­te det fin­nas gott om peng­ar.

Åke Nor­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.