Sju mil­jo­ner till ny plan på Håsten

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Sp­ar­banks­stif­tel­sen sat­sar sju mil­jo­ner kro­nor i den nya konst­gräs­pla­nen på Håsten. Tro­ligt­vis kan den stå klar till som­ma­ren 2018.

Vi har tidigare be­rät­tat om pla­ner­na att byg­ga en ny konst­gräs­plan på Håstens grus­plan. Nu står det klart att Sp­ar­banks­stif­tel­sen i Var­berg går in med sju mil­jo­ner kro­nor till den pla­ne­ra­de pla­nen, nå­got Ra­dio Hal­land först be­rät­ta­de.

– Det stäm­mer, vi tog be­slut om det på se­nas­te sty­rel­se­mö­tet, sä­ger Jan-inge Lyck­berg, tjäns­te­man på Sp­ar­banks­stif­tel­sen.

– Det har fun­nits ett be­hov av en konst­gräs­plan en läng­re tid. Det här lig­ger i vårt upp­drag och än­da­mål att gö­ra sam­hälls­nyt­ta, varav id­rott är en. Det är ont om trä­nings­ti­der och be­ho­vet är stort, sä­ger han.

KUL­TUR- OCH fri­tids­för­valt­ning­en har ta­git fram en grov kal­kyl som vi­sar att konst­gräs­pla­nen kom­mer kos­ta runt åt­ta mil­jo­ner kro­nor. Nu ska en för­stu­die gö­ras för att fast­slå vad slut­no­tan kan ham­na på.

– Om det blir en dif­fe­rens på en mil­jon får vi frå­ga vår po­li­tik om de är be­red­da att fi­nan­si­e­ra det här pro­jek­tet. Men det får vi se när för­stu­di­en är klar, sä­ger Mia Sved­je­blad, lo­kalstra­teg på kul­turoch fri­tids­för­valt­ning­en.

– Vi tyc­ker att sju mil­jo­ner är ett re­jält bi­drag och hop­pas att det ska räc­ka. På Håsten finns det bra grund­ma­te­ri­al, sä­ger Jan-inge Lyck­berg.

DET KRÄVS ETT full­mäk­ti­ge­be­slut in­nan kom­mu­nen kan sät­ta förs­ta spad­ta­get. Mia Sved­je­blad me­nar att det är rim­ligt att pro­jek­te­ring och byggnation kan in­le­das vid års­skif­tet.

– Se­nast till som­ma­ren näs­ta år bor­de den stå klar, sä­ger hon.

Se­dan tidigare har Sp­ar­banks­stif­tel­sen ock­så haft som krav att kom­mu­nen full­föl­jer pla­ner­na på att byg­ga en konst­gräs­plan även i Värö­bac­ka.

– När vi pra­tat med kom­mun­led­ning­en så har de sagt att den lig­ger i kom­mu­nens bud­get. Det ser jag som ett löf­te. Det har väl va­rit li­te pro­blem att hit­ta mark men de hop­pas blir öpp­ning­ar i mark­om­rå­det, sä­ger Jan-inge Lyck­berg.

Se­dan tidigare finns fy­ra konst­gräs­pla­ner i Varbergs kom­mun Tvåå­ker, Träslövslä­ge, Ved­di­ge och Påsk­bergsval­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.