Tvis­ten om skat­ten lär fort­sät­ta he­la året

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

”Vi har en ägg­dis­kus­sion i vår nämnd.” Or­den är Je­a­net­te Qvists (S) och de ut­ta­la­des un­der fullmäktige i går kväll.

För att be­gri­pa vad Qvist me­na­de krävs så klart ett sam­man­hang och det kun­de man få om man lyss­na­de på den nä­ra tre tim­mar långa de­bat­ten om Al­li­an­sens och Mil­jö­par­ti­ets förs­ta för­slag till en bud­get för 2018. Det var näm­li­gen den som fullmäktige skul­le ta ställ­ning till.

JE­A­NET­TE QVIST OCH and­ra so­ci­al­de­mo­kra­ter ar­gu­men­te­ra­de i säll­skap av Väns­ter­par­ti­ets Lars-åke Er­lands­son för att en skat­te­höj­ning mås­te till. För att il­lu­stre­ra hur li­te peng­ar som barn- och ut­bild­nings­nämn­den har att rö­ra sig med för­kla­ra­de Je­a­net­te Qvist att man till och med dis­ku­te­rar så­da­na små­sa­ker som om bar­nen i för­sko­lan ska ser­ve­ras ägg el­ler in­te.

Men stäm­mer det att det är så snålt om peng­ar? Är ome­let­ten verk­li­gen så ma­ger som op­po­si­tio­nen sä­ger? Nej, det tyc­ker in­te Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et. De teck­nar en bild av en väl­må­en­de kom­mun, ut­an be­hov av nå­gon skat­te­höj­ning här och nu.

OP­PO­SI­TIO­NEN KÄN­NER stöd för sin upp­fatt­ning i re­sul­ta­tet av den Mbl-för­hand­ling som hål­lits med fack­för­bun­den om bud­get­för­sla­get. Samt­li­ga fack­för­bund för­kla­ra­de sig oe­ni­ga vid Mbl-för­hand­ling­en med ar­gu­ment om stres­sig ar­bets­mil­jö och hårt pres­sa­de verk­sam­he­ter.

– Det är fak­tiskt kris. Det är him­la tufft. Det är jät­te­vik­tigt att vi ser det. Det hän­de in­te i går, det här har på­gått suc­ces­sivt. Vi har ett stort be­hov i kom­mu­nen när det gäl­ler att stär­ka per­so­nal­si­tu­a­tio­nen. Det räc­ker in­te att sä­ga att ”vi ska job­ba med frå­gan”, sa Ja­na Nilsson (S).

AL­LI­AN­SEN OCH Mil­jö­par­ti­et vill star­ta ett ar­be­te i för­valt­ning­ar­na för att ut­re­da vad som kan gö­ras för att loc­ka fler att stan­na kvar som an­ställ­da i kom­mu­nen och få fler att loc­kas sö­ka jobb hos kom­mu­nen.

– Vi har en enorm ut­ma­ning när det gäl­ler per­sonal­för­sörj­ning­en fram­ö­ver. Vår för­hopp­ning är att det­ta ska gö­ra sitt till men den här frå­gan kom­mer vi få käm­pa med i över­skåd­lig tid, sa To­bi­as Carlsson (L) och fort­sat­te:

– Det blir ing­en skat­te­höj­ning, vi ser ing­et be­hov av det. Vi kla­rar ut­ma­ning­ar­na ut­an det. Här är det en ide­o­lo­gisk skil­je­lin­je. Peng­ar­na gör mer nyt­ta i vå­ra med­bor­ga­res plån­böc­ker.

– En skat­te­höj­ning slår mot dem med lå­ga in­koms­ter, sa Ha­rald La­gerstedt (C).

BUD­GE­TEN FÖR 2018 klub­bas av fullmäktige först i no­vem­ber. Det finns alltså fort­fa­ran­de gott om tid för po­li­ti­ker­na att put­sa på de­tal­jer­na och för med­bor­gar­na att för­sö­ka på­ver­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.