Fak­ta:

Bud­ge­ten

Hallands Nyheter - - Varberg -

HN har rap­por­te­rat om någ­ra av Al­li­an­sens och Mil­jö­par­ti­ets bud­get­för­slag den se­nas­te ti­den. I kort­het:

* En ut­red­ning ska gö­ras om en flytt av kom­mu­nens växt­hus från Katte­gatt­s­vä­gen och / el­ler en möj­lig ned­lägg­ning och pri­va­ti­se­ring av de­lar av verk­sam­he­ten. Mar­ken där växt­hu­sen står fö­reslås an­vän­das för an­nat, ex­em­pel­vis bo­stä­der.

* Det ska bli fler dubb­la mar­kan­vis­ning­ar och mer peng­ar till bygg­nads­nämn­den för att få fart på bo­stads­byg­gan­det.

* Al­la nämn­der får i upp­drag att job­ba ak­tivt med per­sonal­för­sörj­ning­en. Häl­so­främ­jan­de ak­ti­vi­te­ter ska öka och or­ga­ni­sa­tio­nen ska trim­mas vad gäl­ler an­ta­let che­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.