Ro­sen­freds­sko­lan näs­ta bygg­nad som re­no­ve­ras

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Näs­ta sto­ra re­no­ve­rings­pro­jekt för kom­mu­nen är Ro­sen­freds­sko­lan. Bå­de tak och fa­sad ska få sig en över­syn.

Den tänk­ta re­no­ve­ring­en är nu på agen­dan och bygg­start pla­ne­ras re­dan i ja­nu­a­ri 2018.

– Det här pro­jek­tet är näs­tan iden­tiskt med Stads­hus A, just med fo­gar och tak. Ro­sen­freds­sko­lan har ock­så ett tak av zink, sä­ger fas­tig­hets­chef Ka­ta­ri­na Lindh.

Hon räk­nar med att bud­ge­ten kom­mer lan­da på om­kring 30 mil­jo­ner kro­nor. Ar­be­tet med de sista för­stu­di­er­na på­går.

RO­SEN­FREDS­SKO­LAN TAK ÄR rik­tigt då­ligt och om ingen­ting görs nu är ris­ken stor att det bör­jar reg­na in.

– Sen är det fo­gar som loss­nar. Men de gam­la hu­sens stom­mar är så bra i sig självt, så det är en­dast un­der­håll som be­hövs.

Vil­ket bygg­bo­lag som ska re­no­ve­ra Ro­sen­freds­sko­lan åter­står att se. Pro­jek­tet ska kon­kur­rens­ut­sät­tas i sed­van­lig ord­ning.

I no­vem­ber ska bud­ge­ten va­ra helt satt, en­ligt Ka­ta­ri­na Lindh.

Kom­mer på­gåen­de verk­sam­het i Ro­sen­freds­sko­lan att på­ver­kas un­der re­no­ve­ring­en?

– Nej, in­te myc­ket, det kom­mer att sli­pas fo­gar såklart, men jag tror in­te att nå­gon be­hö­ver eva­kue­ras.

Blir det re­no­ve­ring även in­vän­digt?

– Om det in­te är sli­tet så är det ing­et som vi ini­ti­e­rar att det ska gö­ras. Det är upp till verk­sam­he­ter­na att in­di­ke­ra om det är nå­got som de in­te är nöj­da med.

– Jag har in­te fått någ­ra sig­na­ler om att det be­hövs re­no­ve­ras in­vän­digt, sä­ger Ka­ta­ri­na Lindh.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

SNART RE­NO­VE­RING. Ro­sen­freds­sko­lan ska by­ta tak och fo­gar ska mu­ras om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.