Em­ma, 13, skän­ker sitt hår – blir pe­ruk till can­cer­sjuk

Hallands Nyheter - - Nyheter - DA­NI­EL PAULSSON 010-471 51 50 dp@hn.se

13-åri­ga Em­ma Mat­hi­a­sens av­ra­ka­de hår kom­mer att bli pe­ruk till en can­cer­pa­ti­ent. Själv har hon fått bå­de hyll­ning­ar och glå­pord.

Em­ma Mat­hi­a­sens hår finns nu i hän­der­na på en pe­ruk­ma­ka­re som gör pe­ru­ker till can­cer­pa­ti­en­ter.

Idén att skän­ka bort hå­ret kom hon på för någ­ra vec­kor se­dan. Själ­va rak­ning­en gjor­de hon hem­ma med någ­ra kom­pi­sar.

– De som har can­cer, och in­te kan få hår på grund av si­na me­di­ci­ner, be­hö­ver det här hå­ret mer än vad jag gör. Mitt hår kom­mer ju snart att växa ut igen, sä­ger hon.

DET ÄR FÖRS­TA gång­en som hon ra­kar det. Ibland har hon klippt det kort, men ald­rig så här kort.

Den nya fri­sy­ren har si­na för­de­lar.

– Nu har jag pre­cis va­rit ute och ba­dat med mi­na kom­pi­sar, och det var skönt att slip­pa att få blött hår. Och man be­hö­ver in­te tvät­ta det, sä­ger hon.

Folk har re­a­ge­rat oli­ka på att hon ra­kat sig.

– Mi­na närms­ta vänner sä­ger att jag ser bra ut med ra­kat hår. And­ra tit­tar för­vå­nat, och en del kax­ar sig.

”Mi­na närms­ta vänner sä­ger att jag ser bra ut med ra­kat hår. And­ra tit­tar för­vå­nat, och en del kax­ar sig”

EM­MA MATHIASEN

DET HAR BLI­VIT nå­got av en snackis på sko­lan.

– Folk vis­kar att jag är ett can­cer­barn. Det får de gö­ra om de vill. För mig spe­lar det ing­en roll om de väl­jer att slö­sa bort si­na liv på att bry sig om mitt liv.

– Jag har lärt mig att det all­tid kom­mer att fin­nas folk som snac­kar oav­sett vad man gör, men man får va­ra stark och in­te lå­ta nå­gon an­nan sty­ra över ens liv, sä­ger Em­ma Mathiasen.

Lou­i­se Mathiasen, Em­mas mam­ma, ger dot­tern sitt ful­la stöd.

– Jag är jät­te­stolt över min dot­ter. Att hjäl­pa en an­nan män­ni­ska som är ut­satt, det är en av de star­kas­te in­sat­ser­na som man kan gö­ra som män­ni­ska, sä­ger Lou­i­se Mathiasen.

Bild: PRIVAT

Em­ma Mat­hi­a­sens blon­da loc­kar kom­mer nu till glädje för nå­gon som mist sitt hår ef­ter can­cer­be­hand­ling.

NYFRISERAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.