Tvåå­rig poj­kes död an­mäld till IVO

Den tvåå­ri­ge poj­ken fick sy­re­brist och av­led. Nu vill Hal­lands sjuk­hus Halm­stad att IVO granskar hän­del­sen.

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULL­BERG 010-471 51 92 jk@hn.se

Det var un­der vå­ren för­ra året som den knappt tvåå­ri­ge poj­ken kom in till sjuk­hu­set i Halm­stad. Poj­ken ha­de en all­var­lig mus­kel­sjuk­dom och ha­de vid till­fäl­let drab­bats av en luft­vägs­in­fek­tion.

På sjuk­hu­set vid­togs inga åt­gär­der, ut­an poj­ken kun­de åka hem och för­äld­rar­na fick rå­det att sö­ka vård på nytt om poj­kens till­stånd blev säm­re.

TVÅ DA­GAR SE­NA­RE kom poj­ken

till sjuk­hu­set i Var­berg och vi­sa­de då tec­ken på lung­in­flam­ma­tion. Först flyt­ta­des poj­ken till barn­kli­ni­ken i Halm­stad, se­dan till in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en och när poj­ken blev allt säm­re be­slu­ta­des det där­ef­ter att man skul­le kö­ra poj­ken med am­bu­lans till Lund.

Un­der för­be­re­del­ser­na fick dock poj­ken hjärt­stil­le­stånd. Stil­le­stån­det häv­des, men på grund av sy­re­bris­ten fick poj­ken en hjärn­ska­da. Ef­ter en må­nad av­led se­dan poj­ken.

NU HAR HAL­LANDS sjuk­hus Halm­stad an­mält hän­del­sen till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) en­ligt lex Maria.

”Här har de oli­ka de­lar­na av vår­den fun­ge­rat, men sam­man­ta­get är vår­den för pas­siv och den sam­man­lag­da hand­lägg­nings­ti­den för lång. Med tan­ke på att ut­gång­en blev tra­gisk och bar­net dog, så öns­kar vi att In­spek­tio­nen för vård och om­sorg granskar hän­del­sen”, sä­ger che­flä­ka­re Anna My­re­dal i ett press­med­de­lan­de.

Bild: LI­NA SALOMONSSON/ARKIV

AN­MÄLD HÄN­DEL­SE. Poj­ken fick sy­re­brist och av­led på sjuk­hu­set i Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.