Fak­ta:

Blö­dar­sju­ka

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Blö­dar­sju­ka är ett sam­lings­namn för en grupp sjuk­do­mar, som Von Wil­le­brands sjuk­dom och He­mo­fi­li A och B. Det sjuk­do­mar­na har ge­men­samt är att de drab­ba­de bör­jar blö­da lät­ta­re och blö­der läng­re än fris­ka per­so­ner. Det be­ror på att blo­det sak­nar ett el­ler fle­ra äm­nen som be­hövs för att det ska lev­ra sig.

* Hur svår sjuk­do­men är be­ror på hur myc­ket blo­det kan ko­a­gu­le­ra. Vid lind­rig blö­dar­sju­ka kan det räc­ka med me­di­ci­ne­ring in­för ex­em­pel­vis en ope­ra­tion. Svårt blö­dar­sju­ka kan där­e­mot be­hö­va spru­tor fle­ra gång­er om da­gen för att till­sät­ta de ko­a­gu­la­tions­fak­to­rer som blo­det sak­nar. Blöd­ning­ar­na kan ock­så upp­stå i le­der och musk­ler och på­ver­kar då rör­lig­he­ten.

* Blö­dar­sju­ka är of­tast ärft­ligt och van­li­gast hos män. Ett tu­sen­tal svens­kar (män och kvin­nor) har di­a­gno­sen von Wil­le­brands sjuk­dom och cir­ka 900 män och någ­ra en­sta­ka kvin­nor har he­mo­fi­li. För­bun­det Blö­dar­sju­ka i Sve­ri­ge har cir­ka 1 600 med­lem­mar.

* Den 17 april fi­ra­des Världs­he­mo­fi­li­da­gen, med mål­sätt­ning­en att öka med­ve­ten­he­ten om blö­dar­sju­ka. Glo­balt sett får många sju­ka var­ken di­a­gnos el­ler be­hand­ling.

BIL­DER:JÖR­GEN AL­STRÖM

innebandy vi­sa­de sig va­ra väl tufft. Nu är det golf som gäl­ler och Kal­le är re­dan ner på 24,4 i han­di­cap.

KAL­LE I FO­KUS. En­ligt en un­der­sök­ning av För­bun­det Blö­dar­sju­ka i Sve­ri­ge så är det van­ligt att de an­hö­ri­ga oro­ar sig myc­ket mer än den som själv drab­bats av blö­dar­sju­ka. Mam­ma An­ni­ka och pap­pa Henrik hål­ler med om att det är så även i de­ras fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.