Ung­doms­gäng oro­ar bu­ti­ker­na

BRAN­DEN I KRO­NAN: ”VAR GÅR DE­RAS GRÄNS?”

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Un­der mån­da­gen fick he­la gal­le­ri­an ut­rym­mas på grund av brand. Fle­ra bu­tiks­in­ne­ha­va­re ser bran­den som en upp­trapp­ning på ett pro­blem de upp­levt en läng­re tid.

Ef­ter mån­da­gens brand var oron stor bland bu­ti­ker­na i gal­le­ri­an Kro­nan Shop­ping. Hur stor del av de­ras va­ror ha­de bli­vit rök­ska­da­de?

Ingen­ting alls, skul­le det lyck­ligt­vis vi­sa sig.

– Allt har kla­rat sig. Det känns jät­teskönt, även om det var trå­kigt att missa en hel dags för­sälj­ning, sä­ger Ulrika Andersson, bu­tiks­chef på Gi­na Tri­cot.

Un­der tis­da­gen ha­de gal­le­ri­an öp­pet pre­cis som van­ligt. När HN kom­mer dit känns ing­en röklukt alls av och allt ser ut som van­ligt.

Gal­le­ri­ans de­lä­ga­re Ro­ger Jo­hans­son hyl­lar rädd­nings­tjäns­tens in­sats.

– De var snabbt på plats och gjor­de ett bra jobb med att släc­ka och blå­sa ut rö­ken, sä­ger han.

Ned­gång­en till to­a­let­ter­na är fort­fa­ran­de är av­spär­rad. En­ligt Ro­ger Jo­hans­son kom­mer den att för­bli av­stängd, för att mot­ver­ka att nå­got lik­nan­de hän­der igen.

DET VAR HÄR det plöts­ligt bör­ja­de brin­na strax ef­ter kloc­kan 13 på mån­da­gen.

– Jag såg tre kil­lar ploc­ka på sig en bunt Fal­ken­bergs­pos­ten från ett tid­nings­ställ och springa ner till to­a­let­ter­na. När de kom ut gjor­de de high fi­ve, sä­ger San­na Qvist, som dri­ver Bo­dy Shop.

Se­dan gick brand­lar­met. Hon trod­de först att de kanske tjuvrökt in­ne på nå­gon av to­a­let­ter­na. Men snart stod det klart att nå­gon an­lagt en brand där in­ne.

– Det är tur att ing­en blev ska­dad. Tänk om nå­gon rö­rel­se­hind­rad ha­de va­rit in­ne på han­di­kapp­to­a­let­ten just då, sä­ger San­na Qvist.

UR BUTIKSINNEHAVARNAS syn­vin­kel in­ne­bär bran­den en upp­trapp­ning av en ne­ga­tiv ut­veck­ling de upp­levt det se­nas­te året. Fle­ra av dem vitt­nar om att de­lar av det ung­doms­gäng som häng­er in­ne på gal­le­ri­an är otrev­li­ga mot per­so­nal och för­stör sa­ker.

– Sist var det his­sen de pa­ja­de. Det är trist att det es­ka­le­rar så här. Var går de­ras gräns? Det vet man ju in­te, sä­ger Adéle Gu­go­tu­dis, bu­tiks­chef på Nil­le.

Kom­mun­po­lis An­ne­li Svensson är med­ve­ten om att det va­rit pro­blem på gal­le­ri­an.

– Vi har va­rit där med jäm­na mel­lan­rum och pra­tat med bu­tiks­in­ne­ha­var­na. Vi för­sö­ker pat­rul­le­ra där så of­ta som möj­ligt och de har upp­levt det som po­si­tivt, sä­ger hon.

SAN­NO­LIKT KOM­MER BRAN­DEN att le­da till att po­li­sen be­sö­ker gal­le­ri­an än­nu of­ta­re fram­ö­ver.

– Vi bru­kar öka vår när­va­ro där brott in­träf­fat. Det hand­lar dels om att brotts­före­byg­ga bort att det sker en upp­rep­ning och dels om att ska­pa trygg­het på plat­sen, sä­ger An­ne­li Svensson.

Ef­tersom bran­den ru­bri­ce­ras som mord­brand kom­mer den in­te att ut­re­das lo­kalt. I stäl­let ham­nar an­sva­ret hos den läns­ge­men­sam­ma ro­teln för grova brott. Nå­gon miss­tänkt gär­nings­man sä­ger de sig in­te ha i nu­lä­get.

– Vå­ra tek­ni­ker ska un­der­sö­ka brotts­plat­sen un­der da­gen. Vi har pre­cis fått in ärendet och myc­ket jobb åter­står, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten, chef för grova brott i Hal­land.

BUTIKSÄGARE. ”Det är tur att ing­en blev ska­dad”, sä­ger San­na Qvist på Bo­dy Shop.

Bild: ALINE LESSNER

Bild: ALINE LESSNER

LÄT­TAD. Ulrika Andersson på Gi­na Tri­cot är glad över att inga klä­der ska­dats.

Bild: ALINE LESSNER

BROTTS­PLAT­SEN. Bran­den ut­bröt på en han­di­kapp­to­a­lett strax ef­ter kloc­kan 13 på mån­da­gen.

Bild: ALINE LESSNER

STÖKIGT. Adéle Gu­go­tu­dis på Nil­le upp­le­ver att stö­ki­ga ung­do­mar va­rit ett pro­blem i gal­le­ri­an en läng­re tid.

To­bi­as Svensson 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svensson@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.