Nu ska även ”äld­re unga” ak­ti­ve­ras

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

”Jag brin­ner myc­ket för häl­so­främ­jan­de ar­be­te och det är jät­te­vik­tigt att hit­ta me­nings­ful­la fri­tids­ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar”

I höst star­tas den störs­ta ung­doms­sats­ning­en i Fal­ken­bergs kom­mun un­der 2000-ta­let. Tidigare har man mest sik­tat på åld­rar­na 12-16, men nu ska även åld­rar­na 17-20 år ak­ti­ve­ras me­ra. Re­dan nu kan ung­do­mar an­sö­ka om peng­ar för pro­jekt som man vill ge­nom­fö­ra.

VERONICA STAG chef öpp­na ung­doms­verk­sam­he­ten

Po­li­ti­ker­na har av­satt fy­ra mil­jo­ner kro­nor för den här sats­ning­en. I det in­går fy­ra nya fri­tids­ledar­tjäns­ter plus utbildning av per­so­nal, lo­kal­hy­ra, med me­ra.

Utö­ver det kom­mer två pro­jek­tan­ställ­da att un­der ett år job­ba med integ­ra­tion.

Tan­ken är att man ska ha Coop­hu­set i Fal­ken­berg som bas men se­dan ver­ka över he­la kom­mu­nen och hy­ra in sig i lämp­li­ga lo­ka­ler i de mind­re or­ter­na run­tom­kring.

MAN KAL­LAR DET för den öpp­na ung­doms­verk­sam­he­ten och den ska le­das av Veronica Stag. Hon till­träd­de som en­hets­chef för li­te drygt ett år se­dan och har tidigare ar­be­tat med ung­do­mar i 13-14 år som ku­ra­tor, bi­trä­dan­de rek­tor och fält­ar­be­ta­re.

– När jag kom hit fanns det re­dan en väl ut­veck­lad verk­sam­het och det är en stor ära att få fort­sät­ta byg­ga den fram­ö­ver. Jag brin­ner myc­ket för häl­so­främ­jan­de ar­be­te och det är jät­te­vik­tigt att hit­ta me­nings­ful­la fri­tids­ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar. Många unga mår säm­re i dag jäm­fört med tidigare. Spe­ci­ellt tje­jer på gym­na­si­et, sä­ger Veronica Stag.

DEN BE­FINT­LI­GA fri­tids­verk­sam­he­ten på sko­lor­na Tånga, Skogs­torp, Sö­der, Apel och Tull­bro kom­mer att fort­sät­ta i stort sett som tidigare. Där är mål­grup­per­na 12-16 år.

Det nya är alltså att man även vill in­klu­de­ra ål­ders­grup­pen 1720 år och ska gö­ra ak­ti­vi­te­ter på and­ra or­ter ute i kom­mu­nen där det in­te finns nå­gon fri­tids­verk- sam­het i dag. Till ex­em­pel hy­ra in sig i sam­lings­lo­ka­len i Glom­men el­ler nå­gon av byg­de­går­dar­na i in­lan­det. Det kan till ex­em­pel hand­la om att ord­na lan, film­vis­ning, fo­toworks­hop, id­rotts­tur­ne­ring, fis­ke­tur, kon­ser­ter, ba­dre­sa, bre­ak­dan­ce­kurs, el­ler an­nat som unga är in­tres­se­ra­de av att gö­ra på sin fri­tid.

– Det vik­ti­ga är att lyss­na på vad ung­do­mar­na själ­va vill. Det gör man re­dan i dag men vi vill ut­veck­la det än­nu me­ra och att ung­do­mar­na själ­va ska kän­na sig mer del­ak­ti­ga i pro­ces­sen, förklarar Veronica Stag.

RE­DAN NU FINNS möj­lig­het att gå in och an­sö­ka om peng­ar för oli­ka ak­ti­vi­te­ter. På kom­mu­nens hem­si­da finns nå­got som he­ter Slan­ten där man kan få upp till 10 000 kro­nor i bi­drag för en ak­ti­vi­tet.

Al­la för­slag kanske in­te ge­nom­för­ba­ra. Men al­la idéer är väl­kom­na och kom­mer att be­ak­tas av fri­tids­le­dar­na.

– Man kan vän­da sig di­rekt till dem ock­så när de är ute på sko­lor­na el­ler fri­tids­går­dar­na. Det vik­ti­ga är att det blir nå­got av unga för unga på fri­ti­den. Det ska bli jät­te­spän­nan­de att job­ba med den här nya in­rikt­ning­en, sä­ger Veronica Stag.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

UNGDOMSBAS. Veronica Stag är chef för den öpp­na ung­doms­verk­sam­he­ten i Fal­ken­berg. I höst ska oli­ka fri­tids­ak­ti­vi­te­ter star­tas runt om i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.