Kom­mu­nen kö­per Kro­nans par­ke­ring

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Kom­mu­nen kö­per Kro­nans par­ke­rings­hus för 15 mil­jo­ner kro­nor. ”Vi har fått ett bra pris”, sä­ger kom­mun­rå­det Ma­riLou­i­se Wer­ners­son (C).

Ge­nom kö­pet av ga­ra­get som har in­fart från Bro­ga­tan säk­rar kom­mu­nen 222 par­ke­rings­plat­ser i cent­rum.

– Det är pre­cis vad jag är ute ef­ter. Det gäl­ler att se till att af­färsid­kar­na kan kän­na sig tryg­ga med att det finns par­ke­ring­ar i cent­rum och som be­sö­ka­re i cent­rum ska jag ve­ta att det finns plats att stäl­la bi­len på, sä­ger kom­mun­rå­det.

mil­jo­ner kro­nor för af­fä­ren och be­räk­nar att re­no­ve­ra för 11 mil­jo­ner. Hur ska kom­mu­nen fi­nan­si­e­ra af­fä­ren?

– Vi får ta me­del ur in­ve­ste­rings­bud­ge­ten. Ba­ra 70 pro­cent av pro­jek­ten i bud­ge­ten blir ge­nom­för­da när de ska. Res­ten skjuts på av oli­ka skäl. Vi kla­rar av af­fä­ren och den ska ju själv­klart fi­nan­sie­ras med par­ke­rings­av­gif­ter på sikt, sä­ger Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

Hå­kan Jo­hans­son, Cent­rum­par­ke­ring­ar i Fal­ken­berg AB, är nöjd med att af­fä­ren är av­slu­tad.

– Det känns all­tid bra när man kom­mer i mål ef­ter dis­kus­sio­ner. Jag tyc­ker att det är jät­te­bra att kom­mu­nen tar ett hel­hets­grepp på par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen. Det är ro­ligt att kom­mu­nen tän­ker i sto­ra ba­nor, sä­ger Hå­kan Jo­hans­son.

Var­för köp­te ni ga­ra­get?

– Jag kan sä­ga att man lär sig nå­got he­la ti­den och sa­ker och ting fun­ge­rar in­te all­tid som man tänkt sig.

Var­för har an­ta­let bi­lar mins­kat i ga­ra­get?

– Minsk­ning­en har va­rit sta­dig, he­la ti­den, men man kan tyd­ligt se två en­skil­da hän­del­ser som med­fört rik­tigt sto­ra tapp. Det var dels när mat­va­ru­af­fä­ren flyt­ta­de ur gal­le­ri­an och dels när Tull­bron en­kel­rik­ta­des.

CENT­RUM­PAR­KE­RING­AR I Fal­ken­berg AB säl­jer ga­ra­get som man ägt se­dan 2008. På se­na­re år har ska­de­gö­rel­se och pro­blem med sä­ker­he­ten va­rit åter­kom­man­de. Dess­utom var det då­lig be­lägg­ning i ga­ra­get. Där­för var tan­ken från äga­rens si­da att ga­ra­get ef­ter som­ma­ren skul­le gö­ras privat för lång­tidspar­ke­ran­de gäs­ter. Pro­ble­men är ing­et som av­skräc­ker kom­mun­rå­det från att kö­pa.

– Själv­klart kän­ner vi till att det va­rit pro­blem. Vi mås­te skö­ta ga­ra­get på ett an­nat sätt och se till att det är låst så att det in­te finns sam­ma sätt att få till­gång till det som det är i dag. Det finns oli­ka sätt att lö­sa det på. Det är ing­et som skräm­mer oss. Det vik­ti­ga är att vi får par­ke­rings­plat­ser i stan, förklarar Wer­ners­son.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge ska god­kän­na af­fä­ren.

MÅNGA TU­RER. HN har ge­nom åren be­skri­vit pro­ble­men med Kro­nans par­ke­ring i fle­ra ar­tik­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.