Gam­mal kon­flikt mel­lan äga­ren och kom­mu­nen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fal­ken­bergs kom­mun och Cent­rum­par­ke­ring­ar i Fal­ken­berg AB har va­rit in­blan­da­de i en tvist som rör det ak­tu­el­la ga­ra­get. Ur­sprung­et till tvis­ten var ett av­tal som skrev 1975 och det av­ta­let bor­de in­te gäl­la läng­re, häv­da­de äga­ren. Äga­ren tyck­te att kom­mu­nen be­ta­la­de för li­te för de plat­ser man ha­de ga­ra­get. Ärendet på­gick i fle­ra år och ham­na­de tings­rät­ten. Där vann Cent­rum­par­ke­ring­ar i Fal­ken­berg AB. Kom­mu­nen över­kla­ga­de till hov­rät­ten och fick rätt där. Äga­ren över­kla­ga­de till Högs­ta dom­sto­len, men för­ra som­ma­ren drog fö­re­ta­get till­ba­ka sin stäm­nings­an­sö­kan och par­ter­na kom över­ens om att kom­mu­nen där­ef­ter in­te skul­le ha någ­ra plat­ser i ga­ra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.