Gup­pet vid Tull­bron blev för högt byggt

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Gup­pet blev för högt och har gjorts om. – Jag tyck­te själv att det blev li­te för vasst, sä­ger pro­jekt­le­da­re Leif Sjöstedt.

I hös­tas på­bör­ja­des ar­be­tet med att bin­da ihop sta­den och stran­den. Ett om­rå­de vid Tull­brons fäs­te gjor­des om. Trot­to­a­rer­na togs bort, he­la ytan höj­des upp och an­slut­ning­ar­na till gång- och cy­kel­vä­gar, på bå­da si­dor om Halm­stad­vä­gen, rä­ta­des upp och för­bätt­ra­des. Syf­tet med för­änd­ring­en var att ska­pa en mö­tes­plats för dem som är på väg till och från stran­den.

VID JULETID VAR ar­be­tet klart, men snart stod det klart att om­gör­ning­en var nå­got som fick bi­lis­ter­na att re­a­ge­ra. Kom­mu­nen fick ta emot fle­ra sam­tal från ir­ri­te­ra­de bi­lä­ga­re som be­fa­ra­de att de­ras fordon skul­le ta ska­da när de pas­se­ra­de den upp­höj­da plat­sen. In­te minst med tan­ke på al­la äld­re bi­lar som ska ta sig över bron i sam­band med Whe­els and Wings be­slu­ta­de kom­mu­nen att sän­ka gup­pet.

– Raggar­bi­lar­na lig­ger så lågt och det fanns risk att de skul­le slå i gup­pet, förklarar Leif Sjöstedt.

En mind­re sänk­ning har ge­nom­förts. Den blev klar på tis­dags­för­mid­da­gen.

IN­OM KORT KOM­MER tra­fi­ken på ena hal­van av bron stäng­as av igen på sam­ma sätt som un­der de se­nas­te da­gar­na. Då ska det sista ar­be­tet som hör ihop med mon­te­ring­en av be­lys­ning på bron gö­ras. I vint­ras när lam­por­na sat­tes upp var det in­te lämp­ligt att sten­sät­ta. Där­för gjor­des en pro­vi­so­risk lös­ning med kall as­falt. Den ska in­om kort er­sät­tas med kul­ler­ste­nar.

Ar­be­tet med att snyg­ga upp strand­pro­me­na­den ut­med Ätran från Tull­bron i rikt­ning mot stran­den är klart. Bland an­nat har buska­get har gle­sats ut och un­der­la­get har för­bätt­rats med sten­mjöl och nytt grus.

Bild: LE­NA LYXELL

SÄNKT GUPP. An­slut­ning­en till den upp­höj­da plat­sen vid Tull­brons fäs­te som an­la­des i hös­tas har sänkts en bit för att un­der­lät­ta för bi­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.