Fi­na min­nen av som­rar på ba­ge­ri­et

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

– Vi till­bring­a­de många som­rar hos mor­mor. Vad jag vet så var Fal­ken­bergs­lim­pan hen­nes ur­sprungsre­cept, be­rät­tar Gunilla Röjemo om Re­in­hold­sons Wi­e­ner­ba­ge­ri som låg i hör­net av Hol­gers­ga­tan/torg­ga­tan.

Den gam­la ba­ge­ris­kyl­ten kom i da­gen igen när riv­ning­en av hu­sen på Bur­ger Inn-tom­ten inleddes. Gunilla Röjemo är barn­barn till Gustaf och Ma­til­da Re­in­hold­son som drev ba­ge­ri­et un­der förs­ta hal­van av 1900-ta­let och kan be­rät­ta li­te om dess histo­ria.

– Jag är född på BB i Fal­ken­berg men har ald­rig bott där. Pap­pa var mi­li­tär så vi flyt­ta­de väl­digt myc­ket i min barn­dom. Jag tror att vi bod­de an­ting­en i Väs­terås el­ler Karls­borg när jag föd­des. Men Fal­ken­berg var en fast punkt i min barn­dom ef­tersom jag till­bring­a­de många som­rar hos min mor­mor, förklarar Gunilla

SJÄLV BOR HON i Sä­ve­da­len, i ut­kan­ten av Gö­te­borg, se­dan 50 år.

– Mor­far träf­fa­de jag ald­rig. En­ligt mi­na pap­per dog han re­dan 1926 och jag är född 1938. Men vad jag för­står var det Ma­til­da som ha­de ba­ge­ri­et och styr­de och ställ­de där även när Gustaf lev­de. Hon var vad man på den ti­den kal­la­de ”ett re­kor­der­ligt frun­tim­mer” och ha­de ba­ge­ri­et väl­digt länge ef­ter hans död.

Ma­til­da drab­ba­des av fle­ra tra­ge­di­er för­u­tom ma­kens ti­di­ga från­fäl­le. Re­in­hold­sons fick elva barn men ba­ra två av dem nåd­de vux­en ål­der. På den ti­den här­ja­de till ex­em­pel tbc och skör­da­de många of­fer.

– MA­TIL­DA VAR in­te en så­dan mor­mor som man satt i knät hos. Det ha­de hon ald­rig tid till. Men jag har ba­ra po­si­ti­va min­nen av mi­na som­rar i Fal­ken­berg. Som vux­en har jag all­tid be­und­rat hen­ne. Hon mås­te ha va­rit en väl­digt stark män­ni­ska som ha­de hand om många an­ställ­da. Jag kom­mer ba­ra ihåg en far­bror som het­te Fer­dinand som nog var gårds­karl.

Gu­nil­las fa­milj bod­de in­te i eget hus på den ti­den och hon im­po­ne­ra­des av att det fanns en träd­gård med frukt­träd.

– Det var en gång in från Hol­gers­ga­tan och jag tyck­te det var väl­digt fint att kun­na cyk­la med min tre­hju­ling där in­ne på går­den.

En an­nan sak som väck­te hen­nes be­und­ran i barn­do­men var att Ma­til­da Re­in­hold­son in­te var rädd för ge­ting­ar.

– Det var väl­digt myc­ket ge­ting­ar i ba­ge­ri­et på som­rar­na. De loc­ka­des väl av att där fanns öpp­na kar med soc­ker, mjöl och an­nat. Men Ma­til­da fång­a­de dem med fing­rar­na och knip­sa­de av dem på mit­ten.

EN­LIGT GUNILLA VAR hen­nes mor­mor upp­hov till Fal­ken­bergs­lim­pan.

– Det var nog hen­nes ur­sprungsre­cept. Men jag kom­mer in­te ihåg så många ka­kor. Det fanns nå­got som kal­la­des pa­ri­ser­smör­gå­sar som var väl­digt po­pu­lä­ra. Men de var inga smör­gå­sar ut­an av­långa rån med smörkräm emel­lan. Själv gil­la­de jag jit­ter­bug­ga­re, en

Ba­ge­ri­et nå­gon gång un­der ti­digt 1900-tal. Barn­bar­nen har fått be­rät­tat för sig att Gustaf Re­in­hold­son är man­nen som står bred­vid häs­ten. Vem av kvin­nor­na som är Ma­til­da är där­e­mot svå­ra­re att se då fo­tot är i ett väl­digt li­tet for­mat. (Bil­den har vi fått lå­na av Las­se Kår­dal.)

torr ka­ka som såg ut som en rull­tår­te­bit. Men istäl­let för sylt­fyll­ning var det ma­räng.

”Ma­til­da var in­te en så­dan mor­mor som man satt i knät hos”

GUNILLA RÖJEMO

MAM­MAN JOB­BA­DE I ba­ge­ri­et, men in­te som ba­ga­re ut­an i bu­ti­ken.

– Hon tog väl emot be­ställ­ning­ar, bland an­nat på tår­tor. Hon be­rät­ta­de hur det en gång kom in en gam­mal gum­ma som såg li­te led­sen ut och skul­le be­stäl­la tår­tor. Mam­ma tog emot be­ställ­ning­en och vart de skul­le skic­kas.

– Ett tag se­na­re kom den gam­la da­men in igen och sa att tår­tor­na var jät­te­fi­na men und­ra­de var­för de fått tår­tor med svar­ta kors till ett fö­del­se­dags­ka­las. Hon ha­de sett så led­sen ut att mam­ma trod­de att de var till en be­grav­ning. Då blev hon nog för­skräckt över sitt miss­tag. Men hon be­rät­ta­de det se­na­re med glim­ten i ögat, be­rät­tar Gunilla Röjemo.

Ma­til­da Re­in­hold­son sål­de ba­ge­ri­et 1948 och av­led 1951.

Bild: OLA FOLKESSON

TRÄDER FRAM. Den gam­la skyl­ten från Re­in­hold­sons ba­ge­ri upp­täck­tes när riv­ning­en av nu­va­ran­de Bur­ger Inn inleddes i för­ra vec­kan.

Bild: PRIVAT

BAGERIHISTORIA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.