Gol­fens dag loc­kar nya med­lem­mar till spor­ten

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

– Det var dub­belt så många som vil­le prö­va på i år, jäm­fört med för­ra året, sä­ger klubb­chef Andre­as Lindahl när årets upp­la­ga av Gol­fens dag li­der mot sitt slut.

In­tres­set för golf hål­ler i sig in­ty­gar Stefan Andersson, ord­fö­ran­de i Vin­bergs golf­klubb. De se­nas­te två åren har tak­ten i med­lemsök­ning­en till­ta­git.

– Fler bör­jar än slu­tar, sä­ger Andre­as Lind­hal med gol­f­han­di­cap 9,7. Han har va­rit klubb­chef på Vin­bergs golf­klubb i två år och tyc­ker att golf är ro­ligt, oav­sett om man spe­lar för att man ser det som en sport, el­ler spe­lar för att det är so­ci­alt.

STEFAN ANDERSSON, han­di­cap 15,5, är ord­fö­ran­de i klub­ben. Han tyc­ker ock­så att det är kul att spe­la golf.

– Det är ett so­ci­alt spel och det är ro­ligt när det går bra. Då vill man spe­la igen. Sam­ma sak om det går då­ligt. Då vill man till­ba­ka för att för­bätt­ra sitt re­slu­tat.

GOL­FENS DAG FIRAS från och med i år på na­tio­nell ni­vå, men Vin­bergs golf­klubb har ord­nat gol­f­da­gar på eget ini­ti­a­tiv se­dan ett par år till­ba­ka, en på vå­ren och en på hös­ten.

– I år är det ro­ligt att det är så många som kom­mer ut­i­från för att prö­va vår ba­na, sä­ger Andre­as Lindahl.

– Kons­tigt nog är det fler som kom­mer för att prö­va på när vi har gol­fens dag på hös­ten, sä­ger Stefan Andersson.

ARVID STARK FRÅN Viska­fors har kom­mit till Vinberg med sin fa­milj. Av trä­na­ren Kai Nilsson får han lä­ra sig de rät­ta hand­grep­pen och tro­ligt­vis kom­mer Arvid att fort­sät­ta spe­la.

– Vi har snac­kat om att det kan bli ak­tu­ellt att ta grönt kort. Mam­ma och pap­pa spe­la­de myc­ket in­nan de fick oss barn och de vill kom­ma igång igen nu. Golf är en ro­lig fa­mil­jeak­ti­vi­tet, sä­ger Arvid Stark.

Trä­na­ren Kai Nilsson nic­kar in­stäm­man­de. Golf är det ro­li­gas­te som finns, förklarar han.

– Att spe­la golf är en stor ut­ma­ning. Det är all­tid nya för­ut­sätt­ning­ar när man kom­mer ut på ba­nan, förklarar Kai Nilsson. Un­der lör­da­gen ha­de han hjälp av fy­ra med­lem­mar i elit­la­get med att in­stru­e­ra spel­sug­na, men oer­far­na be­sö­ka­re.

Bild: LE­NA LYXELL

SVINGA RÄTT. trä­na­ren Kai Nilsson vi­sar Arvid Stark från Viska­fors de rät­ta grep­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.