DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, upp­da­ga­des ett svind­le­ri i mång­mil­jon­klas­sen på För­säk­rings­kas­san. Det var en 28-årig hand­läg­ga­re som ut­nytt­jat sä­ker­hets­bris­ter i sy­ste­met och fört över to­talt 36 mil­jo­ner kro­nor till sitt eget, sin frus och sin kusins bank­kon­ton. För peng­ar­na un­na­de sig man­nen bland an­nat lyx­bi­lar, en vil­la för 5,6 mil­jo­ner kro­nor, konst, möb­ler och re­sor. Do­men blev 4 års fäng­el­se för grov tro­lös­het mot hu­vud­man. Ku­si­nen fick två år för hä­le­ri och frun vill­kor­lig dom för hä­le­ri­för­se­el­se. * För 25 år se­dan, 1992, tving­a­des Thai­lands pre­miär­mi­nis­ter Suchin­da Krapra­yoon av­gå ef­ter att han lå­tit mi­li­tä­ren slå ned ga­tu­pro­tes­ter mot ho­nom. Till­sla­get skör­da­de minst ett 50-tal liv, och om­kring 600 män­ni­skor ska­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.