En krä­van­de coachroll

FOT­BOLL: NILSSON OM KOLLEGANS UTBRÄNDHET

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Ba­ra sex mat­cher in i se­ri­en läm­nar Nick­las Klar­ström sitt trä­narupp­drag i Kungsbacka DFF. Han med­de­la­de la­get vid mån­dags­trä­ning­en.

– Det var jäv­ligt job­bigt att åka dit. Jag viss­te att det var sista pas­set och jag gil­lar ju det här. Det är job­bigt att ge upp nå­got jag gil­lar. Men när jag åk­te hem så ring­de jag en kom­pis som jag in­te pra­tat med på länge. Då sa kom­pi­sen att jag lät gla­da­re än på länge. Det var en skön hem­re­sa, sä­ger Nick­las Karl­ström till Nor­ra Hal­land

Ett svik­tan­de min­ne, högt blod­tryck och tryck bakom ena ögat var någ­ra var­nings­kloc­kor.

– Jag tror in­te att jag kom­mer att va­ra en­sam hu­vud­trä­na­re i fram­ti­den, sä­ger Nick­las som vän­tas få en mark­nads­fö­ran­de roll i föreningen.

MARIA NILSSON FÅR hö­ra ny­he­ten av HN och sä­ger:

– Tufft för ho­nom. Jag tror det är lät­ta­re hänt än vad många tror el­ler för­står. Fot­bol­len snur­rar ju näs­tan 24 tim­mar om dyg­net.

PA­RAL­LELLT MED ROL­LEN som Eli­tet­tan-trä­na­re är Maria Nilsson för­sko­le­lä­ra­re - men än så länge har hon in­te känt någ­ra kri­tis­ka sig­na­ler.

– Det är ba­ra ro­ligt och fot­bol­len ger mig väl­digt myc­ket. Så det har in­te drab­bat mig än. Det är all­tid svårt på den här ni­vån. Helst ha­de man ve­lat ha det som ett hel­tids­jobb ef­tersom det tar tid, ener­gi och är långa re­sor. Nu finns in­te den möj­lig­he­ten. För min egen del rul­lar det på och fun­kar än så länge.

BÖLJANS SPORT­CHEF LARS Jo­hans­son sä­ger att man för­sö­ker hjäl­pa Maria med bi­tar runt om­kring la­get, men är med­ve­ten om att si­tu­a­tio­nen är krä­van­de.

– Att trä­na ett lag på den här ni­vån är tufft, så det gäl­ler att byg­ga upp en or­ga­ni­sa­tion så man kan av­las­ta varand­ra, sä­ger Lars Jo­hans­son.

Men gå in och ak­tivt be­ta­la så hon kan gå ner i ar­bets­tid, det gör man in­te.

– Hon får gi­vet­vis ar­vo­de från oss. Se­dan om hon väl­jer att läg­ga det på hög el­ler job­ba upp, det är hen­nes sak. Det hand­lar om vil­ken fi­lo­so­fi man har som per­son. I Eli­tet­tan miss­tän­ker jag att Umeå och nå­gon till or­ga­ni­sa­tion som kan hel­tids­an­stäl­la.

Lars Jo­hans­son tror sig kun­na mär­ka om nå­got in­te stod rätt till med Maria Nilsson.

– Ja, det hop­pas jag. Vi har så pass tät kon­takt.

Eli­tet­tan har fått sitt förs­ta trä­narav­hopp. Nick­las Klar­ström för­de Kungsbacka DFF till 3-0-se­ger mot Böl­jan men val­de sen att slu­ta på grund av utbrändhet.

”Helst ha­de man ve­lat ha det som ett hel­tids­jobb ef­tersom det tar tid, ener­gi och är långa re­sor. Nu finns in­te den möj­lig­he­ten. För min egen del rul­lar det på och fun­kar än så länge”

MARIA NILSSON trä­na­re IF Böl­jan

PÅ ONS­DAG VÄN­TAR ny match för Böl­jan. AIK kom­mer på be­sök. Där­ef­ter vän­tar Kal­mar och Väx­jö.

– Al­la är för­hands­tip­pa­de lag långt upp i ta­bel­len, men man får se det som in­spi­ra­tion istäl­let för att tän­ka att det är en ”omöj­lig upp­gift”. Det är det ab­so­lut in­te, me­nar Maria Nilsson.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE

MER ÄN HELTID. Maria Nilsson kän­ner sig in­te ut­bränd, men har för­stå­el­se för tränar­kol­le­gan i Kungsbacka DFF, Nick­las Klar­ström, som valt att hop­pa av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.