Sä­ker­hets­plan lig­ger fast in­för stor­match

Hallands Nyheter - - Sporten - MARIA JANS­SON/TT

”Sä­ker­he­ten på are­nor kan ald­rig bli 100 pro­cent”

Med yt­ter­li­ga­re ett terror­dåd i Eu­ro­pa, rik­tat mot en stor are­na och kon­sert med tu­sen­tals be­sö­ka­re, vänds blic­kar­na mot mor­gon­da­gens Eu­ro­pa Le­a­gu­e­fi­nal i Sol­na mel­lan Ajax och Man­ches­ter Uni­ted.

– Det är den här ty­pen av hän­del­se vi pla­ne­rat för, sä­ger Martin Fred­man på Svens­ka fot­boll­för­bun­det. In­för mat­chen vän­tas näs­tan 50 000 per­so­ner till Fri­ends are­na i Sol­na och tu­sen­tals vän­tas be­sö­ka de fan-zo­nes som Svens­ka fot­boll­för­bun­det ställt i ord­ning i cen­tra­la Stock­holm.

För­bun­dets sä­ker­hets­chef Martin Fred­man sä­ger att det som hänt i Man­ches­ter själv­klart på­ver­kar ar­range­mang­et rent känslo­mäs­sigt. När det gäl­ler sä­ker­he­ten lig­ger dock pla­ne­ring­en i nu­lä­get fast.

– Rent sä­ker­hets­mäs­sigt är det, ty­värr, så att det här är den typ av hän­del­se som vi har pla­ne­rat för, och den pla­ne­ring­en lig­ger kvar. Vi kän­ner oss tryg­ga i det, även om det är så out­säg­ligt sorg­ligt att det in­träf­far. Men det är in­te så att vi vak­nat upp på mor­go­nen och kän­ner ”hur gör vi nu?”, sä­ger han.

UE­FA SKRI­VER I ett ut­ta­lan­de att det in­te finns någ­ra upp­gif­ter som pe­kar ut mat­chen i Stock­holm som ett mål för en at­tack. Man upp­ma­nar dock fan­sen att se till att kom­ma till are­nan i god tid, ef­tersom om­fat­tan­de sä­ker­hets­kon­trol­ler kom­mer att gö­ras.

Un­der da­gen ska fot­bolls­för­bun­det hål­la lö­pan­de mö­ten där frå­gan om sä­ker­he­ten ska ut­vär­de­ras igen. Man sam­ver­kar med bland an­nat po­li­sen, som är få­ror­dig om even­tu­el­la nya hot­bil­der el­ler be­red­skap in­för mat­chen.

– Vi står för ord­ning och sä­ker­het på all­män­na plat­ser. Vi tar till oss in­for­ma­tio­nen och gör he­la ti­den nya be­döm­ning­ar, sä­ger Kjell Lindgren, Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son, men vill var­ken be­kräf­ta el­ler för­ne­ka att det som hänt i Man­ches­ter på­ver­kar sä­ker­hets­be­döm­ning­en.

DET SOM HÄNT änd­rar in­te Sä­pos be­döm­ning av ho­tet för terror­dåd i Sve­ri­ge. De föl­jer ut­red­ning­en i Man­ches­ter och har även er­bju­dit brit­tis­ka sä­ker­hetspo­li­sen hjälp.

– Ter­ror­ni­vån är en lång­sik­tig be­döm­ning som görs där fle­ra pa­ra­met­rar vägs in, in­te en­bart den­na typ av en­skil­da hän­del­ser som nu skett. Sve­ri­ge är re­dan i ett för­höjt lä­ge, med be­döm­ning­en att den här ty­pen av hän­del­ser kan in­träf­fa även i Sve­ri­ge, sä­ger Karl Me­lin, pressek­re­te­ra­re vid Säpo.

HANS BRUN ter­ror­fors­ka­re

DEN HÄR TY­PEN av ar­range­mang är dock tack­sam­ma mål för ter­ro­ris­ter. Terror­då­det i Pa­ris i no­vem­ber 2015 rik­ta­des del­vis mot fot­boll­sa­re­nan Sta­de de Fran­ce.

– Sä­ker­he­ten på are­nor kan ald­rig bli 100 pro­cent, det är myc­ket folk i rö­rel­se, man kan ha sä­ker­hets­kon­trol­ler och fil­ter, men det upp­står all­tid en kö nå­gon­stans. Och många åker dit med kol­lek­tiv­tra­fi­ken och blir då en mål­tav­la i sig, sä­ger Hans Brun, ter­ror­fors­ka­re vid King’s Col­lege i Lon­don.

Bild: PHIL NOBLE

SVÅRT ATT SKYD­DA SIG. Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len i Stock­holm kom­mer att bli strängt be­va­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.