Mou­rin­ho: Åker in­te med sam­ma glädje

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Knappt två dygn fö­re Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len på Fri­ends Are­na nåd­des Man­ches­ter Uni­ted av ny­he­ten om det miss­tänk­ta terror­då­det i sta­den.

”Vi tän­ker på off­ren och de­ras fa­mil­jer. Men vi har ett jobb att skö­ta och åker till Sve­ri­ge för att gö­ra det job­bet”, sä­ger trä­na­ren José Mou­rin­ho.

Uni­ted höll en tyst mi­nut un­der för­mid­da­gens trä­ning i Man­ches­ter. Där­ef­ter tar la­get fly­get till Stock­holm, där Eu­ro­pa Le­a­gu­e­fi­na­len i fot­boll mot Ajax spe­las i mor­gon.

TRÄ­NA­REN JOSÉ MOU­RIN­HO sä­ger i ett ut­ta­lan­de att ”klub­ben och la­get är leds­na över den tragiska hän­del­sen” vid Man­ches­ter Are­na, en ex­plo­sion som tog 22 män­ni­skors liv och ska­da­de fler än 50.

”Det är synd att vi in­te åker med sam­ma glädje som vi bru­kar in­för sto­ra mat­cher. Men jag vet, även om jag in­te har va­rit här så länge, att hän­del­sen gör att folk i Man­ches­ter står ena­de”, sä­ger Mou­rin­ho.

KLUB­BEN STÄLL­DE GÅR­DA­GENS pla­ne­ra­de press­kon­fe­rens. En­ligt ett ut­ta­lan­de var skä­let att ”al­la i klub­ben och i sta­den på­ver­kats av den miss­tänk­ta ter­ror­at­tac­ken”.

Eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fa har god­känt Uni­teds öns­kan att av­stå från press­kon­fe­ren­sen.

”Vi hop­pas på för­stå­el­se för vår in­ställ­ning. Vå­ra tan­kar är med off­ren och de­ras fa­mil­jer vid den­na för­skräck­ligt svå­ra tid”, med­de­lar Uni­ted.

Man­ches­ter Uni­ted ska in­te trä­na på Fri­ends Are­na in­för Ajax-mat­chen, det var be­stämt se­dan tidigare, men ska un­der kväl­len än­då be­sö­ka mat­cha­re­nan.

Tid­ning­en Daily Mir­ror skri­ver att Man­ches­ter Uni­ted vän­tas bä­ra sor­ge­band un­der mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.