Ridsport­för­bun­det ut­pe­kat i sex­skan­dal

Hallands Nyheter - - Sporten - EM­MA TONNVIK 031-62 40 00 em­ma.tonnvik@gp.se

En rid­trä­na­re po­li­san­mäl­des tre gång­er för sex­u­el­la över­grepp på unga tje­jer. Ridsport­för­bun­det kän­de till an­kla­gel­ser­na men val­de att in­te age­ra när för­un­der­sök­ning­en la­des ner. Först nu får trä­na­ren sin li­cens in­dra­gen.

För­ra vå­ren fick Ridsport­för­bun­dets för­bunds­sty­rel­se kän­ne­dom om en po­li­san­mä­lan om sex­u­el­la över­grepp mot en trä­na­re. Trä­na­ren ha­de då för­tro­en­de­upp­drag in­om Ridsport­för­bun­det och var trä­na­re för barn och ung­do­mar i en klubb i Skå­ne. Un­der ti­den som po­lis­ut­red­ning­en på­gick tog trä­na­ren ti­me out från si­na upp­drag i för­bun­det, men när för­un­der­sök­ning­en la­des ner kun­de han gå till­ba­ka till si­na för­tro­en­de­upp­drag.

– Med den in­for­ma­tio­nen vi ha­de till hands då tyck­te vi in­te att vi ha­de un­der­lag nog att gö­ra nå­got mer, sä­ger Ulf Bröms­ter, ord­fö­ran­de i Ridsport­för­bun­det.

Ef­ter hän­del­sen såg för­bun­det över sin po­li­cy och sin ar­bets­ord­ning vid den ty­pen av hän­del­ser. Ett år se­na­re fick för­bunds­sty­rel­sen vet­skap om yt­ter­li­ga­re en po­li­san­mä­lan mot man­nen.

– Då gjor­de vi en ut­red­ning och kom fram till ett an­nat be­slut och drog in hans trä­nar­li­cens, sä­ger Ulf Bröms­ter.

EN­LIGT SVT:S PROGRAM Dold, ska man­nen ha ut­satt unga tje­jer för oli­ka över­grepp i 20 års tid och tre po­li­san­mäl­ning­ar har gjort mot ho­nom. SVT:S re­por­ter sä­ger att han un­der ar­be­tet med pro­gram­met har fått hö­ra be­rät­tel­ser som vitt­nar om att det in­om ridspor­ten finns en kul­tur där män skyd­dar män. Ulf Bröms­ter de­lar in­te den upp­fatt­ning­en och pe­kar på att det in­om för­bun­det är 95 pro­cent kvinn­li­ga och 5 pro­cent man­li­ga trä­na­re.

– Ut­i­från de siff­ror­na finns det in­te så många män som skyd­dar män. Jag har un­der de 15 åren som jag va­rit ord­fö­ran­de på lo­kal ni­vå ald­rig stött på den här frå­gan. Om det be­ror på att man in­te pra­tar om det el­ler att pro­ble­met in­te finns, det kan jag in­te sva­ra på. Men var­je in­ci­dent är oac­cep­ta­bel, så vi tar det på högs­ta all­var så fort de kom­mer fram.

Un­der vå­ren kom­mer Ridsport­för­bun­det till­sät­ta en med­lemsom­buds­man med syf­te att gö­ra det lät­ta­re för ut­sat­ta att ta kon­takt med för­bun­det. Ulf Bröms­ter tyc­ker in­te att Ridsport­för­bun­det age­rat na­ivt i frå­gan ut­an är nöjd med hur för­bun­det ar­be­tat med frå­gan.

– Vi har sett att ar­bets­ord­ning­en vi kol­la­de över fun­ge­rar och mig ve­ter­li­gen är vi de förs­ta som drar in en li­cens så­här, så jag tyc­ker vi har sänt en ohygg­ligt tyd­lig sig­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.