Ax­els­sons Ar­te­mis lad­dar på Bermu­da

Hallands Nyheter - - Sporten - FRED­RIK JANLIND 031-62 40 00 fred­rik.janlind@gp.se

Dröm­men blir verk­lig­het för Andre­as Ax­els­son. När Ame­ri­ca’s Cup drar igång på lör­dag står han på start­lin­jen. – Det är helt sjukt, sä­ger han.

Han står in­för en av värl­dens tuf­fas­te ut­ma­ning­ar. En ut­ma­ning som han har drömt om i många år se­dan han såg ”Mange” Olsson och fle­ra and­ra pro­fi­ler in­om seg­ling­en när han väx­te upp. Nu är Andre­as Ax­els­son där – fram­me vid dröm­men om att få va­ra med i ett Ame­ri­ca’s Cup, en täv­ling som star­tar nu i hel­gen.

– Det är helt sjukt när man tän­ker på det egent­li­gen. Jag har käm­pat hårt för det här och det är en rik­tigt stor glädje att nu stå här. Det är nå­got man har drömt om och det är väl det här och Vol­vo Oce­an Ra­ce som är det störs­ta man kan gö­ra – och som jag vill gö­ra, sä­ger Ax­els­son.

SE­NAST HAN VAR hem­ma i Gö­te­borg var i au­gusti för­ra året. Se­dan dess har det va­rit hel­tids­sats­ning på Bermu­da med tea­met Ar­te­mis för att bli re­do när täv­ling­en drar igång.

– Det är väl helt okej här, sä­ger han och skrat­tar.

– Skönt att slip­pa vin­tern i Gö­te­borg. Men li­te läng­tar man till­ba­ka. Bermu­da är än­då gans­ka li­tet och är en ö mitt i ing­en­stans. Hur har den här ti­den va­rit?

– Det har va­rit bra. Det har va­rit myc­ket hårt jobb och trä­ning. Först fick man käm­pa un­der ut­tag­ning­ar­na och se­dan dess har jag sli­tit för att kom­ma ikapp de and­ra. Jag kom i in sista ske­det och var li­te ef­ter i bör­jan där och fick käm­pa ikapp. Men det har gått för­vå­nans­värt bra och jag vet att jag kom­mer att få seg­la.

AX­ELS­SON ÄR EN grin­der och kom­mer un­der täv­ling­ens gång att slåss om en av tre plat­ser på bå­ten som är vig­da åt grin­ders.

– Jag är or­di­na­rie i lätt­vind, det vet jag. Sen hop­pas jag själv­klart att seg­la än­nu mer än så. Det märks att det när­mar sig start nu el­ler?

– Ja, det får jag än­då sä­ga. Vi har fått upp­le­va om­rå­det och täv­la li­te mot de and­ra tea­men. Sen är det svårt att ve­ta hur man står sig för det är in­te i bör­jan det av­görs. Många team kom­mer ut­veck­la bå­ten un­der re­sans gång så det är i slu­tet man ska va­ra som bäst.

– Sen blir det nog mer hajp kring täv­ling­en när det väl bör­jar. Det är li­te som OS, först är det gans­ka så tyst men se­dan är det fullt tryck och fo­kus när täv­ling­ar­na väl är igång. Du lå­ter tag­gad?

– Det är jag ock­så! Det här ska bli rik­tigt kul och jag är löj­ligt tag­gad på att dra igång. Jag går till ”job­bet” var­je dag med ett le­en­de på läp­par­na. Stäm­ning­en i tea­met är skit­bra och al­la är tag­ga­de på att dra igång nu. Man går mest och vän­tar på att få kö­ra igång.

– Det­ta kom­mer att bli ett min­ne för li­vet och det är ex­tra skönt att få gö­ra nå­got som man har drömt om un­der en så lång tid.

Bil­der: SANDER VAN DER BORCH

LADDADE. På lör­dag drar Ame­ri­ca’s Cup igång.

HOP­PAS. Andre­as Ax­els­son är grin­der och hop­pas på en av de tre plat­ser som är vigd åt en så­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.