Här finns Hn-lands mest konst­tä­ta plats

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

På tors­dag star­tar årets kon­strun­da i Hal­land. Flest ut­stäl­la­re finns i Glom­men/mo­rup, vil­ket har bli­vit ett rik­tigt konst­närsklus­ter.

På Kristi him­mels­färds dag öpp­nar Varbergs och Fal­ken­bergs konst­nä­rer åter igen upp si­na hem för ny­fik­na konst­in­tres­se­ra­de. 25-28 maj på­går Kon­strun­dan i Hal­land.

I ÅR KAN man be­sö­ka 20 Var­bergs­konst­nä­rer och 29 Fal­ken­bergs­konst­nä­rer. Vill man be­sö­ka så många konst­nä­rer på en så li­ten yta som möj­ligt, ska man ta sig till Glom­men. Det är Hal­lands konst­tä­tas­te plats, ut­an­för stads­kär­nor­na. In­ne i Var­berg cent­rum finns sex konst­nä­rer som är med på kon­strun­dan. I Fal­ken­berg finns åt­ta. I om­rå­det mel­lan Glom­men och Mo­rup finns 12.

– Det har bli­vit ett li­tet konst­ghet­to. Jag flyt­ta­de dit från Gö­te­borg runt 1980. Se­dan dess har de gam­la bön­der­na dött och det har kom­mit många nya män­ni­skor ut­i­från, sä­ger Gun­nel Hil­ler­ström­bengts­son som bor i Lynga.

HON BOD­DE I Ha­ga när om­rå­det skul­le re­no­ve­ras och stan­dar­den hö­jas. Då be­höv­de hon och fle­ra konst­närsvän­ner hit­ta ett till­fäl­ligt bo­en­de.

– Sträc­kan mel­lan Glom­men och Mo­rup är ju gans­ka oex­plo­a­te­rad, får man sä­ga, pri­ser­na har le­gat gans­ka schysst. Nu har ju det bli­vit ga­len­skap där ock­så, men tidigare har man fått ett bo­en­de re­la­tivt nä­ra ha­vet, sä­ger hon.

Brit­ten Tof­tarp, num­mer 71 på kon­strun­dan, som gör brud­kro­nor och hårsmyc­ken kom­mer från Öre­bro. Hon träf­fa­de ”mjöl­na­ren”, Enar Nilsson, en av tre brö­der som dri­ver Hön­ryds kvarn. Se­dan gick flyt­ten till Mo­rup.

– Det här bör­jar bli ett rik­tigt konst­stråk. Det är in­te ba­ra må­la­re. Här finns fle­ra in­tres­san­ta mu­si­ker, de­sig­ners och form­gi­va­re, sä­ger Brit­ten Tof­tarp.

Hon tror att det är ”nå­got med lju­set” som loc­kar.

– Det är helt ma­giskt. Det är ba­ra en stor him­mel och ett stort hav.

KRUKMAKAREN ANNA Le­an­ders­son i Mo­rup är värm­län­ning från bör­jan.

– Vi le­ta­de ef­ter ett hus längs kust­vä­gen gans­ka länge. Lä­get är jät­te­fint här. Det är väl­digt högt i tak, sä­ger hon.

En rund­ring­ning till al­la konst­nä­rer som vi­sar sin konst i Glom­men/mo­rup un­der kon­strun­dan vi­sar att ing­en av de tolv är upp­vux­en där. Hel­ga Hol­mén, som an­togs till Lil­je­val­chs vår­sa­long i år, är född i Grän­na och upp­vux­en ut­an­för Jön­kö­ping och Väx­jö. Hon och hen­nes man, som kom­mer från He­berg, tog över Böl­se Kvarn för två år se­dan.

– Jag kän­ner mig väl­digt hem­ma där. Mo­rup är in­te så...per­fekt. In­te så till­rät­ta­lagt som sö­der om Fal­ken­berg där vi ock­så har bott, sä­ger Hel­ga Hol­mén.

IN­TE HEL­LER BENGT Jo­hans­son, som bor i den gu­la gam­la sko­lan i Glom­men, är från stan. Han är väst­gö­te i grun­den. Ef­ter stu­di­er på Va­lands konst­sko­la i Gö­te­borg ham­na­de han i ett konst­närs­kol­lek­tiv i Gli­måk­ra i nord­öst­ra Skå­ne.

– Det hän­de massor av sa­ker där ne­re. Nå­gon bröt sig in i min atel­jé och skar sön­der al­la du­kar. Jag köp­te ett gammalt Fol­kets Hus men det el­da­de de upp. Det fanns många som var mot­vil­li­ga till kons­ten, där jag bod­de, sä­ger Bengt Jo­hans­son, num­mer 108.

Sko­lan blev till sa­lu och han kom till Glom­men, till hu­set där han stäl­ler ut med sin fru, Gunilla Bel­lan­der, un­der kon­strun­dan.

FLE­RA AV DE tolv som vi­sar sin konst i Glom­men/mo­rup har egent­li­gen sin verk­sam­het nå­gon an­nan­stans i kom­mu­nen.

– Det är så få som åker till in­lan­det. Al­la vill se ha­vet på Kristi him­mels­färd, ver­kar det som, sä­ger Beth Jo­hans­son som till­fäl­ligt läm­nar sin atel­jé i Ves­sige­bro un­der kon­strun­dan.

Bild: OLA FOLKESSON

KUSTKONSTNÄR. Ef­ter konst­sko­la i Gö­te­borg flyt­ta­de väst­gö­ten Bengt Jo­hans­son till Gli­måk­ra i Skå­ne. Men där fick han tav­lor­na för­stör­da och hu­set uppel­dat, så han flyt­ta­de till den gam­la sko­lan i Glom­men. Nu är han en av många konst­nä­rer i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.