Sex frå­gor till Gunnar Tör­nqvist

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ERIKA ARNADOTTIR

... som är med i pro­jekt­grup­pen för Blan­ka Var­berg Cho­ir Fes­ti­val.

* Vad hän­der till hel­gen? – Runt 1200 kör­sång­a­re kom­mer till Var­berg, från när­om­rå­det men ock­så från Skå­ne och norrut mot Värm­land – och en norsk kör. På fre­da­gen och lör­dag för­mid­dag kom­mer det att va­ra 20 kör­kon­ser­ter runt om i cen­tra­la Var­berg. Det är al­la möj­li­ga ty­per av kö­rer, som sjung­er för varand­ra och för publik. Det blir ett mö­te, kör­sång­a­re mot publik men ock­så kör­sång­a­re emel­lan.

* 1 200 kör­sång­a­re på en och sam­ma plats, häf­tigt! – Ja, och de kom­mer till­sam­mans att hål­la en stor kon­sert på tor­get i Var­berg på fre­dag kväll. Där kom­mer ock­så vå­ra so­lis­ter va­ra med, Loa Falk­man och Var­bergs­so­pra­nen Karin Dahl­berg samt trum­pe­ta­ren Mag­nus Jo­hans­son. En sak vi är väl­digt glada för är att det in­nan dess kom­mer att fin­nas möj­lig­het att pro­va på kör­sång.

* Jaså, hur kan en bli en del av den kö­ren? – Någ­ra stu­den­ter från Cam­pus kom­mer att gå på tor­get och loc­ka in folk. Det blir en workshop un­der led­ning av Gun­no Pal­mqvist, med Varbergs kam­mar­kör som stom­me. Det he­la myn­nar ut i att den­na pro­va-på-kör lär sig sjunga ”Uti vår ha­ge” fyr­stäm­migt.

* Och hur blir lör­da­gen? – Då fort­sät­ter det med kon­ser­ter i stan på för­mid­da­gen, och på kväl­len blir det den sto­ra fi­na­len i Sp­ar­banks­hal­len. Det är den en­da punk­ten i fes­ti­va­len som har in­trä­de. Då är he­la 1 200-mannakö­ren med, det är Var­berg Big Band, strå­kar, fin or­kes­ter, vå­ra so­lis­ter. Adri­an Ale­bo Andersson, en rik­tigt upcoming kil­le, kom­mer att sjunga ”Stad i ljus”. Vi kom­mer ock­så att de­la ut ett sti­pen­di­um till en per­son som främ­jat kör­sång­ens an­da.

* Hur länge har du själv sjung­it i kör? – Jag bör­ja­de sjunga i kör när jag var åt­ta år, och jag fyl­ler 60 i höst. Att få sjunga och ska­pa musik till­sam­mans med and­ra är så väl­digt be­ri­kan­de och en­dor­fin­ska­pan­de.

* Är Var­berg ett sär­skilt kör­fäs­te? – Var­berg är en rik­tigt kör­tät stad. Vi har väl­digt myc­ket oli­ka ty­per av kö­rer. Den som vill sjunga i kör i Var­berg kan ga­ran­te­rat hit­ta en som pas­sar. Där­för känns det ro­ligt att vi har den här fes­ti­va­len, att yt­ter­li­ga­re få be­fäs­ta det­ta och sät­ta Var­berg på kör­kar­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.