Konst­che­fen läm­nar – fått nytt topp­jobb

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

2011 kri­ti­se­ra­des Eva Eriks­dot­ter hårt. Men när hon nu läm­nar Var­berg för nytt jobb i Borås hyllas hon av kul­tur­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Eva Eriks­dot­ter an­sva­rar för Varbergs Konst­hall, Hamn­ma­ga­si­net och den of­fent­li­ga kons­ten.

EF­TER ÖVER TIO år in­om kul­tur­för­valt­ning­en läm­nar hon kom­mu­nen för ett jobb som chef för Borås Konst­mu­se­um.

– Det är pre­cis helt nytt för kom­mu­nen så det finns ing­en in­ledd pro­cess kring rekry­te­ring av hen­nes ef­ter­trä­da­re, sä­ger Varbergs kul­tur- och fri­tids­nämnds ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block (C).

2011 BLÅS­TE DET kring Eva Eriks­dot­ter. Det hand­la­de om att hon an­ställ­de un­der­kva­li­fi­ce­ra­de ljud­tek­ni­ker och att hon an­li­ta­de sin egen ma­ke. Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block (C) var då myc­ket kri­tisk till det. Men i dag, sex år se­na­re, har Ber­gen­block ba­ra var­ma ord att sä­ga om Eva Eriks­dot­ter:

– Hon har va­rit en klip­pa in­om Varbergs kul­tur- och konst­om­rå­de. Det är väl­digt trå­kigt för Var­berg att för­lo­ra hen­ne. Hon har va­rit vär­de­full för oss.

Han po­äng­te­rar att sa­ker in­te ska blan­das ihop.

– Det bor­de ha va­rit nå­gon an­nan i för­valt­ning­en som an­li­ta­de hen­nes ma­ke, in­te Eva Eriks­dot­ter själv. Men det på­ver­kar in­te på nå­got sätt hel­hets­bil­den av hen­nes ar­be­te. Hon har bland an­nat va­rit med och ut­veck­lat den nya konst­hal­len på Ko­me­di­an­ten och har fått fram en verk­sam­het som emel­lanåt har rönt in­ter­na­tio­nellt in­tres­se.

HAN LYCKÖNSKAR HEN­NE till den nya tjäns­ten.

– Det är en po­si­tion som har ögo­nen och sto­ra för­vänt­ning­ar på sig. Det tror jag att hon kom­mer kla­ra all­de­les ga­lant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.