Bit­ter­ljuvt att spe­la för Henrik Berg­gren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - CARL CATO/TT

I kväll står Henrik Berg­gren på Grö­na Lunds sto­ra scen i Stock­holm. Åter­koms­ten lo­var att bli en av som­ma­rens störs­ta li­ve­upp­le­vel­ser, men för sång­a­ren är spel­ning­ar­na en plå­ga. För att or­ka he­la vägen pla­ne­rar han kor­ta pa­u­ser mitt i kon­ser­ter­na.

Kon­ser­ten var oan­non­se­rad, men Pus­ter­vik väl­fyllt. När Henrik Berg­gren ha­de släpp­fest för sitt so­lo­al­bum i Gö­te­borg dök han upp och fram­för­de fem lå­tar plus två ex­tra­num­mer.

EF­TERÅT VAR HAN ut­mat­tad. Med ett tack läm­na­de han ban­det i lo­gen och gick för att vi­la. Snart var han hem­ma, med en bit­ter­ljuv käns­la i krop­pen. Glad för att han ge­nom­fört kon­ser­ten, led­sen för att hans sjuk­dom hind­ra­de ho­nom från att fi­ra.

– Ef­ter and­ra el­ler tred­je lå­ten så bör­ja­de jag må då­ligt. Det var job­bigt att ta sig ige­nom res­ten av låtarna. In­nan vi kör­de ex­tra­num­mer kun­de jag vi­la i fem mi­nu­ter och då kän­de jag mig li­te bätt­re, sä­ger han.

För tre år se­dan drab­ba­des Henrik Berg­gren av kro­niskt trött­hets­syndrom. Sjuk­do­men in­ne­bär att han snabbt blir trött och mås­te lig­ga till sängs sto­ra de­lar av da­gar­na.

I dag gör han den förs­ta av sex sto­ra spel­ning­ar. Ban­det har ta­git lär­dom av smyg­pre­miä­ren och för att han ska kla­ra en kon­sert på en och en halv tim­me läg­ger de in in­stru­men­tel­la par­ti­er mel­lan låtarna.

– Sjuk­do­men är fy­sisk, när det är stopp så är det stopp. När man är mitt i det så känns det som att man ska dö. Men ef­teråt är man glad över att man har gjort det. Jag kan tyc­ka att det finns nå­got ro­man­tiskt över det, att man mås­te käm­pa för att spe­la.

PÅ SMYG­PRE­MIÄ­REN i Gö­te­borg spe­la­de Henrik Berg­gren fy­ra nya lå­tar och tre klas­si­ker från Bro­der Da­ni­els re­per­to­ar: Sho­re­li­ne, When we we­re win­ning och Work. Upp­läg­get i dag blir lik­nan­de, hälf­ten nytt hälf­ten gammalt, även om Berg­grens publik re­dan har lärt sig de nya tex­ter­na.

– De kun­de dem bätt­re än jag, sä­ger han an­gå­en­de kon­ser­ten på Pus­ter­vik.

– Folk grät, gam­mal som ung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.