Ro­ger Mo­o­re är död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Skå­de­spe­la­ren Ro­ger Mo­o­re har av­li­dit, 89 år gam­mal, upp­ger Reu­ters. I en kom­mu­niké som skic­kats ut via skå­de­spe­la­rens Twit­ter­kon­to skri­ver hans barn att Ro­ger Mo­o­re gått bort i can­cer ef­ter en kor­ta­re tids sjuk­dom.

”Det är med tungt hjär­ta vi tving­as med­de­la att vår kä­re far sir Ro­ger Mo­o­re, har gått bort i dag i Schweiz”, skri­ver Mo­o­res barn De­bo­rah, Ge­off­rey och Christi­an.

”Tack pap­sen, för att du är du, och för att du är så spe­ci­ell för så många män­ni­skor”, for­sät­ter bar­nen och skri­ver att Mo­o­re kom­mer att be­gra­vas i Mo­naco i en­lig­het med hans vil­ja.

I EN IN­TER­VJU med TT för­ra året sa­de den brit­tis­ke Ja­mes Bond­skå­de­spe­la­ren att han kän­de sig nöjd med li­vet.

– Jag är lyck­ligt lot­tad i li­vet som har haft en så fram­gångs­rik kar­riär, sa­de han då.

Skå­de­spe­la­ren ge­stal­ta­de agent 007 med rätt att dö­da sju gång­er, bland an­nat i ”Le­va och lå­ta dö” och ”Man­nen med den gyl­le­ne pi­sto­len”.

TT:S FILMJOURNALIST Gunnar Rehlin har in­ter­vju­at Ro­ger Mo­o­re ett fler­tal gång­er och minns sär­skilt hans hu­mo­ris­tis­ka si­da.

– Det blev en helt ny Ja­mes Bond när han tog över. Se­an Con­ne­ry var den far­li­ge Ja­mes Bond. Se­dan kom Ro­ger Mo­o­re och gjor­de Ja­mes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.