Ett bom­bas­tiskt och tung­rott pi­ra­tä­ven­tyr

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATS JOHN­SON 031-62 40 00 no­je@gp.se

PIRATFILM

PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR´S REVENGE Re­gi: Joachim Rön­ning & Espen Sand­berg Med: John­ny Depp, Ja­vi­er Bar­dem, Bren­ton Th­wai­tes, Kaya Sco­de­la­rio och Ge­off­rey Rush USA, 2017 (129 min)

Skå­de­spe­la­re kom­mer och går, men John­ny Depp, i rol­len som den oturs­för­följ­de pi­ra­ten Jack Spar­row, be­står. Frå­gan är hur länge till?

Ef­ter prakt­fi­askot The Lo­ne Rang­er (2013) är Depp in­te läng­re ett kas­sa­skåps­sä­kert publik­dra­gar­namn. Bör­jar han in­te bli li­te för gam­mal (53) för att fjan­ta runt i pi­rat­mas­ke­rad­ko­stym? Rim­ligt­vis är Pirates of The Caribbean 5, kall­lad Salazar´s revenge (i USA he­ter fil­men De­ad men tell no ta­les), Spar­rows sista film­suck för det­ta är helt en­kelt in­te bra.

SALAZAR´S REVENGE ÄR tung­rodd, evig­hets­lång och om­ständ­lig och lär knap­pas väl­ta någ­ra bil­jett­kas­sor. Det­ta är en piratfilm ut­an en en­da rik­tig fäkt­nings­scen, vil­ket är att be­trak­ta som en skan­dal för al­la oss som gil­lar Kap­ten Blod och Slag­hö­ken med Er­rol Flynn. Fil­men, som en smu­la otip­pat är re­gis­se­rad av den nors­ka du­on Joachim Røn­ning och Espen Sand­berg, som går från Kon-ti­ki till Svar­ta Pär­lan, är var­ken ro­lig el­ler spän­nan­de. 3D-ef­fek­ter­na känns last­gam­la när svärd och ge­vär rik­tas mot bi­o­publi­ken. Spe­let mel­lan Bren­ton Th­wai­tes och Kaya Sco­de­la­rio är sten­dött.

Spar­row, som är stup­full från start till mål, gör en snygg en­tré ef­ter fil­mens långa pro­log. Depp är i hyf­sad god form un­der tio mi­nu­ter. Se­dan sjun­ker Pirates 5 som en sten sam­ti­digt som jag fick ont i öro­nen av det bom­bas­tis­ka sound­trac­ket.

STORYMÄSSIGT ÄR SPAR­ROW som van­ligt på jakt ef­ter nå­got. Den här gång­en en kar­ta som skall le­da fram till Po­sei­dons treudd som i sin tur skall bry­ta världs­ha­vens al­la för­ban­nel­ser. Ja­vi­er Bar­dem spe­lar zom­bi­e­kap­te­nen Salazar och är dra­mats bad guy. Ge­off­rey Rush upp­re­par rol­len som kap­ten Bar­bos­sa. Al­la and­ra skå­di­sar, in­klu­si­ve Depp, är märk­vär­digt oin­spi­re­ra­de.

PRODUCENTEN DISNEY, som gjor­de en brak­för­lust med The Lo­ne Rang­er, vill in­te av­slö­ja fil­mens bud­get, men så­dant går in­te att hål­la hem­ligt i Hol­ly­wood. In­spel­nings­kost­na­den lan­da­de på sans­lö­sa 320 mil­jo­ner dol­lar. Ryk­ten gör gäl­lan­de att man bör­ja­de fil­ma in­nan ma­nu­set var klart. Det förklarar i så fall var­för fil­men in­te häng­er sam­man. Slu­tet är milt sagt märk­ligt och fick mig att tän­ka på Svind­lan­de höj­der, men det kan ju knap­past ha va­rit me­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.