Fak­ta:

Ro­ger Mo­o­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

* Ro­ger Mo­o­re föd­des 1927 i Stockwell i söd­ra Lon­don.

* Kar­riä­ren som skå­de­spe­la­re bör­ja­de 1944 med en li­ten roll i fil­men Cae­sar och Cle­o­pat­ra. Det sto­ra ge­nom­brot­tet fick han som stjär­na i tv-se­ri­er som Hel­go­net (1963-68) och Snob­bar som job­bar (1971) in­nan han fick rol­len som Se­an Con­ne­rys ef­ter­trä­da­re i Bond-fil­men Le­va och lå­ta dö.

* Mo­o­re spe­la­de in sju fil­mer som Bond fram till och med Le­van­de mål­tav­la från 1985.

* Mo­o­re var länge en för­käm­pe för barns rät­tig­he­ter och 1991 ut­sågs han till Uni­cef-am­bas­sa­dör.

* 2003 ad­la­des han av drott­ning Eli­za­beth.

* Se­dan 2002 var Mo­o­re gift med svensk­föd­da Kristi­na ”Ki­ki” Tholstrup, hans fjär­de äk­ten­skap.

* För­ra året drab­ba­des Mo­o­re och hans fa­milj av stor sorg då Tholstrups 47-åri­ga dot­ter Christi­na Knud­sen av­led ef­ter en tids kamp mot can­cer.

”Se­an Con­ne­ry var den far­li­ge Ja­mes Bond. Se­dan kom Ro­ger Mo­o­re och gjor­de Ja­mes Bond till en lek­full play­boy.” GUNNAR REHLIN

filmjournalist

Bond till en lek­full play­boy, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Han var en väl­digt ro­lig per­son så man för­står att han nog sat­te sin egen agen­da att gö­ra Bond-fil­mer­na mer ko­mis­ka. Se­dan häng­de det

REHLIN KON­STA­TE­RAR att Ro­ger Mo­o­re an­vän­de sig av sitt kän­dis­skap på ett oe­gen­nyt­tigt sätt.

– Han ut­nytt­ja­de det till att gö­ra väl­gö­ren­het, good­will och res­te runt i värl­den – han an­vän­de kän­dis­ska­pet på ett väl­digt po­si­tivt sätt.

I sin själv­bi­o­gra­fi har Ro­ger Mo­o­re skri­vit att Bond-för­fat­ta­ren Ian Fle­ming vil­le att han skul­le spe­la spi­o­nen re­dan 1967, men först 1973 fick han rol­len – han var då två och ett halvt år äld­re än Se­an Con­ne­ry, som han er­sat­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.