Gär­nings­man pe­kas ut – Saf­fie ett av off­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Åt­ta­å­ri­ga Saf­fie Ro­se Rous­sos finns bland de dö­da i terror­då­det i Man­ches­ter.

Brit­tisk po­lis be­kräf­tar att en 22-årig man misstänks ha ut­fört då­det.

Bom­ben i Man­ches­ter Are­na har hit­tills krävt 22 liv. Yt­ter­li­ga­re 59 män­ni­skor har ska­dats, minst tolv av dem barn. Fort­fa­ran­de sak­nas ock­så fle­ra män­ni­skor, många av dem ton­å­ring­ar, som kan fin­nas bland döds­off­ren, rap­por­te­rar BBC.

Saf­fie Ro­se Rous­sos för­lo­ra­de li­vet när ter­ror­bom­ben spräng­des, be­kräf­tar hen­nes sko­la. Den åt­ta­å­ri­ga flic­kan var på kon­ser­ten till­sam­mans med sin mam­ma och sys­ter.

– Tan­ken att nå­gon kan gå på en kon­sert och in­te kom­ma hem skär i hjär­tat, sä­ger sko­lans rek­tor till ny­hets­by­rån Reu­ters.

Man­ches­ters po­lis­chef Ian Hopkins be­kräf­tar i ett ut­ta­lan­de vid ett kort fram­trä­dan­de ut­an­för po­lishu­set att den miss­tänk­te själv­mords­bom­ba­ren är 22-åri­ge Sal­man Abe­di.

Än­nu är myc­ket li­tet känt kring Abe­dis per­son el­ler hans even­tu­el­la mo­tiv. Ian Hopkins kon­sta­te­rar att po­li­sens pri­o­ri­tet nu är att slå fast om själv­mords­bom­ba­ren age­ra­de en­sam el­ler om han var en del av en stör­re grupp.

En­ligt BBC är Sal­man Abe­di född i Man­ches­ter och har tre sys­kon. Fa­mil­jen tros ha li­byskt ur­sprung och har bott på fle­ra adres­ser i Man­ches­ter, bland an­nat den fas­tig­het i Fal­low­fi­eld där po­li­sen gjort en hus­rann­sa­kan.

Ba­ra nå­gon tim­me ef­ter då­det bör­ja­de fil­mer från IS att spri­das på nä­tet, där man skry­ter om blod­ba­det. Se­na­re be­kräf­ta­de IS pro­pa­gan­da­ka­nal al-amaq att ter­ror­rö­rel­sen tar på sig då­det.

En­ligt al-amaq, som ci­te­ras av fle­ra ny­hets­by­rå­er, ska bom­ben ha pla­ce­rats ut på are­nan i för­väg – vil­ket går på tvärs med po­li­sens spår om att Sal­man Abe­di ut­för­de ter­ror­spräng­ning­en.

Fle­ra sä­ker­hets­ex­per­ter ifrå­ga­sät­ter ock­så upp­gif­ter­na från IS.

Po­li­sen har gri­pit en 23-årig man, rap­por­te­rar BBC North West. Det är det förs­ta kän­da gri­pan­det i ut­red­ning­en, men vad han misstänks ha för roll i då­det är in­te känt. (TT)

Saf­fie Ro­se Rous­sos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.