Barn­mors­ka väd­jar om bi­drag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MEDICIN. Barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark som ne­kats an­ställ­ning för att hon väg­rat ut­fö­ra ab­or­ter ska be­ta­la 1,6 mil­jo­ner i rät­te­gångs­kost­na­der. Nu väd­jar hen­nes man om bi­drag till pro­ces­sen hon dri­ver.

”Vi har ett akut be­hov av 714 948 kro­nor”, skri­ver Carl Jo­han Grim­mark i ett brev till vänner och för­sam­lings­le­da­re, en­ligt tid­ning­en Da­gen.

El­li­nor Grim­mark stäm­de Re­gi­on Jön­kö­ping och för­lo­ra­de pro­ces­sen i Ar­bets­dom­sto­len. Hon döm­des då en­ligt gängse reg­ler att stå för rät­te­gångs­kost­na­der­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.