Unga vux­na bor gra­tis hem­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKO­NO­MI. Näs­tan åt­ta av tio unga i ål­dern 18–26 år upp­ger att de in­te be­ta­lar nå­got för att bo kvar hem­ma hos si­na för­äld­rar. Det­ta en­ligt en Si­fo-un­der­sök­ning som ge­nom­förts på upp­drag av SBAB.

”Det här är ned­slå­en­de siff­ror. Som för­äl­der är det ens an­svar att sko­la bar­nen eko­no­miskt ef­tersom det är en nyt­tig väg in i vux­en­li­vet och bor­gar för att bar­net kom­mer att kla­ra den eg­na hus­hållse­ko­no­min se­na­re”, skri­ver Clau­dia Wör­mann, bo­en­de­ek­o­nom, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.