Pi­sa­chef: Hopp för svensk sko­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

UTBILDNING. Sko­lan i Sve­ri­ge har bli­vit säm­re se­dan bör­jan av 2000-ta­let, men det finns fort­fa­ran­de möj­lig­he­ter för lan­det att bli världs­le­dan­de på ut­bild­nings­om­rå­det, en­ligt Pi­sa­che­fen Andre­as Schleicher.

Schleicher skri­ver på Da­gens Ny­he­ters de­batt­si­da att kom­bi­na­tio­nen av val­fri­het och av­re­gle­ring­ar in­om sko­lan har ska­dat det svens­ka skol­sy­ste­met. Han skri­ver att det be­hövs tyd­li­ga rikt­lin­jer och en stra­te­gisk vi­sion om utbildning från de cen­tra­la myn­dig­he­ter­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.