Po­li­sen i Ke­vin­fal­let ho­tad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Rolf Sand­berg, po­lis­kom­mis­sa­ri­en som led­de ut­red­ning­en kring fy­ra­å­ri­ge Ke­vins död i Ar­vi­ka, har ef­ter den se­nas­te ti­dens rap­por­te­ring i me­dia bli­vit ho­tad. Hot har rik­tats mot ho­nom i so­ci­a­la me­di­er.

Rolf Sand­berg har stängt ned sin Fa­ce­book­pro­fil och har av Skat­te­ver­ket fått si­na per­son­upp­gif­ter sek­re­tess­be­lag­da i folk­bok­fö­rings­re­gist­ret, skri­ver Ar­vi­ka Ny­he­ter.

Det in­ne­bär att hans adress och per­son­num­mer in­te läng­re är of­fent­li­ga. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.