”Jag har ald­rig va­rit så rädd”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

– Jag har ald­rig va­rit så rädd i he­la mitt liv. Jag tog min lil­la dot­ter och sprang, folk sa ”en bomb, en bomb”.

Det be­rät­tar en mam­ma för Sky News ef­ter at­tac­ken mot Ari­a­na Gran­des kon­sert i går kväll.

En el­ler två höga smäl­lar hör­des ef­ter kon­ser­ten med Ari­a­na Gran­de, upp­ger vitt­nen. Män­ni­skor som var där för att se kon­ser­ten – många av dem unga – sprang ut i pa­nik. En vi­deo på Twit­ter vi­sar hund­ra­tals fans som flyr och skri­ker.

– Jag kän­de en het­ta mot min nac­ke och när jag tit­ta­de upp var det krop­par över­allt, sä­ger Ele­na Se­mi­no, som vän­tan­de på sin 17-åri­ga dot­ter, till tid­ning­en The Gu­ar­di­an.

Ele­na Se­mi­no, som själv ska­da­des, stod vid bil­jett­kas­san när det plöts­ligt smäll­de.

Vitt­nen be­skri­ver upp­ri­van­de sce­ner när unga fans flyd­de ut ur are­nan och för­äld­rar le­ta­de ef­ter si­na barn. Många de­spe­ra­ta män­ni­skor för­sök­te i går fort­fa­ran­de hit­ta si­na an­hö­ri­ga via so­ci­a­la me­di­er.

”Snäl­la de­la det här, min lil­la­sys­ter Em­ma var på Ari­kon­ser­ten i kväll i #Man­ches­ter och sva­rar in­te i te­le­fon, snäl­la hjälp mig”, skri­ver en Twit­te­ran­vän­da­re och läg­ger upp en bild på sys­tern.

Pre­cis som ef­ter terror­då­det i Stock­holm öpp­na­de Man­ches­ter­bor­na si­na hem för drab­ba­de. Tåg- och spår­vagns­sta­tio­nen Victo­ria, en vik­tig knyt­punkt i den nor­ra de­len av stads­kär­nan, stäng­des av. Un­der hash­tag­gen #Room­for­man­ches­ter er­bjuds säng­plat­ser, skjuts hem, el­ler ba­ra en kopp te.

Tax­i­fö­ra­re er­bjöd gra­tis re­sa för de som in­te kun­de ta sig hem och fle­ra ho­tell i när­he­ten av are­nan öpp­na­de dör­rar­na för att ta emot choc­ka­de ung­do­mar. (TT)

Det rik­ta­de med­ve­tet in sig på oskyl­di­ga och för­svars­lö­sa barn och ung­do­mar.

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter THERESA MAY kal­la­de terror­då­det för mot­bju­dan­de och fegt. Jag kal­lar dem in­te mons­ter, för de ha­de gil­lat den ter­men. Jag kal­lar dem för­lo­ra­re för det är det de är – kom ihåg det. DO­NALD TRUMP, USA:S pre­si­dent på plats i Bet­le­hem. Det är ett bru­talt och vett­löst dåd som skär i hjär­tat hos var­je em­pa­tisk män­ni­ska. Sve­ri­ge de­lar det brit­tis­ka fol­kets chock och vre­de. ■ STEFAN LÖFVEN, Sve­ri­ges

stats­mi­nis­ter.

Jo­han Hall­näs/tt Ny­hets­by­rån Ari­a­na Gran­des fans be­står till störs­ta del av barn och ung­do­mar. tsak­naf­dö­ar­dae­rep­ne­arn­sofnå­er Per­su­o­nagdl hojmäl­pa­reur Gdäörnr ip­någspm­laatsn.nen dör på plats. efrå­fn­rå­an­re­an­re­a­nat­nillt­silpl åsprvå­argv­nas­gs­nt­sast­ti­a­ot­ni­e­on ev­nicv­to­icr­ti­a­or­si­a­tast­tio­an­ti.on. Mäm­nän­ni­snki­oskrosrps­ripnr­gi­negr Mmi­nins­st ov­mak­ra­ovm­må­enr,gvaaä­rarvbmarånnga är bo­acrnh oucn­h­g­du­ongm­da­orm. ar. En en­sam gär­nings­man ut­lö­ser en bomb vid en av ut­gång­ar­na när be­sö­kar­na är på väg ut ef­ter kon­ser­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.