Fri­do­lin: Svårt att dri­va am­ne­stikrav

Kom­mer att bli en het po­ta­tis på par­ti­kon­gres­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Språk­rö­ret Gustav Fri­do­lin tror in­te att det är rätt lä­ge att krä­va en am­ne­sti för en­sam­kom­man­de unga nu.

Men in­för par­ti­ets kon­gress i hel­gen dri­ver många mil­jö­par­tis­ter på för att ge asyl­sö­kan­de barn och unga rätt att stan­na.

Mi­gra­tion och eta­ble­ring vän­tas bli en stor frå­ga på Mil­jö­par­ti­ets kon­gress i hel­gen. 19 mo­tio­ner om en ge­ne­rö­sa­re flyk­ting­po­li­tik har kom­mit in. Bland an­nat finns ett nytt för­slag om att ge am­ne­sti åt en­sam­kom­man­de barn och unga som va­rit mer än ett år i Sve­ri­ge. Det är sam­ma krav som drivs av rö­rel­sen #vi­stårin­teut, där många lo­ka­la Mp-för­e­ning­ar och gräs­röt­ter är en­ga­ge­ra­de.

Gustav Fri­do­lin, ut­bild­nings­mi­nis­ter och språk­rör, för­står en­ga­ge­mang­et, men hän­vi­sar till det par­la­men­ta­ris­ka lä­get och svårigheten att kun­na ge­nom­fö­ra ett så­dant krav i prak­ti­ken.

– Vi vill in­te väc­ka fals­ka för­hopp­ning­ar hos dem det hand­lar om, sä­ger han.

Fri­do­lin lyf­ter i stäl­let fram att MP för­sökt för­bätt­ra de en­sam­kom­man­des si­tu­a­tion på and­ra vis, ef­ter att den röd­grö­na re­ge­ring­en stra­ma­de åt flyk­ting­po­li­ti­ken till EU:S mi­ni­mi­ni­vå. I ju­ni in­förs till ex­em­pel nya reg­ler som gör det möj­ligt för en­sam­kom- man­de att stan­na kvar och slut­fö­ra sin gym­na­si­e­ut­bild­ning.

– Vi tror att det är svårt att få ige­nom nå­got yt­ter­li­ga­re, sä­ger Fri­do­lin.

Par­ti­sty­rel­sen sä­ger nej till en all­män flyk­ting­am­ne­sti, pre­cis som man gjort på tidigare kon­gres­ser, då för­sla­get rös­tats ned.

Än så länge har par­ti­sty­rel­sen in­te ta­git ställ­ning till det nya för­sla­get om en am­ne­sti just för en­sam­kom­man­de. Men sam­ma in­vänd- ning­ar finns mot det. Även en så­dan am­ne­sti skul­le få myc­ket svårt att få stöd i riks­da­gen. Dess­utom skul­le det drö­ja in­nan en lagänd­ring kan trä­da i kraft. Am­ne­stin skul­le ock­så in­ne­bä­ra mer­ar­be­te för Mi­gra­tions­ver­ket och där­med än­nu läng­re hand­lägg­nings­ti­der för asyl­sö­kan­de än i dag.

Jon Karl­feldt, sam­man­kal­lan­de i par­ti­sty­rel­sen, tror att om­bu­den på nå­got vis kom­mer att vil­ja ta ställ­ning för en­sam­kom­man­des möj­lig­he­ter att stan­na.

– Det är san­no­likt att det blir nå­gon form av kom­pro­miss, sä­ger han.

I en för­be­re­dan­de om­röst­ning på in­ter­net fick för­sla­get om en am­ne­sti för en­sam­kom­man­de un­ge­fär li­ka många ja-rös­ter som nej-rös­ter.

Skå­nes sto­ra de­le­ga­tion har än­nu in­te ta­git ställ­ning till om am­ne­stin är den bäs­ta lös­ning­en.

– Men si­tu­a­tio­nen för en­sam­kom­man­de barn mås­te för­bätt­ras. Den är alar­me­ran­de och vi mås­te ta fram kon­kre­ta för­slag. Vi kom­mer att job­ba för en kom­pro­miss på kon­gres­sen, så att vi kan läg­ga fram för­slag som har en möj­lig­het att gå ige­nom riks­da­gen, sä­ger Måns Ber­ger från MP i Mal­mö.

Rö­rel­sen #vi­stårin­teut har be­dri­vit lob­by­ing mot MP un­der vå­ren. De kom­mer att ha en mon­ter i kon­gress­lo­ka­ler­na i Lin­kö­ping och även de­la ut flyg­blad vid in­gång­en. En­ligt #vi­stårin­teut skul­le 15 000 en­sam­kom­man­de be­rö­ras av en am­ne­sti.

Rö­rel­sen har be­gärt att få träf­fa MP:S språk­rör Gustav Fri­do­lin och Isa­bel­la Lö­vin för att dis­ku­te­ra frå­gan. Man räk­nar i dag med stöd från ett 60-tal av MP:S kom­mun­för­e­ning­ar, bland and­ra Gö­te­borg. De fles­ta finns i län med få om­bud på kon­gres­sen. Maria Da­vids­son/tt Pe­ter Wall­berg/tt

FOTO: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT/ARKIV

Gustav Fri­do­lin, ut­bild­nings­mi­nis­ter och språk­rör för MP, vid par­ti­kon­gres­sen för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.