Bly bakom säm­re skol­re­sul­tat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Barn som ex­po­ne­rats för bly pre­ste­rar säm­re i sko­lan. Det vi­sar en rap­port skri­ven av fors­ka­re vid IFAU, In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nad­s­och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring, och Stock­holms uni­ver­si­tet. Det finns även en för­höjd risk att de be­går brott.

I rap­por­ten jäm­förs barn som ha­de myc­ket bly i sin närmil­jö un­der si­na tre förs­ta år med barn som lev­de i om­rå­den med läg­re hal­ter av bly­för­ore­ning­ar. Fors­kar­na fann att de barn som lev­de i en bly­för­o­re­nad mil­jö pre­ste­ra­de säm­re i sko­lan och ha­de läg­re san­no­lik­het att av­slu­ta gym­na­si­et. Ef­fek­ter­na var störst bland poj­kar.

”Vi tyc­ker att det är re­la­tivt sto­ra ef­fek­ter”, sä­ger Pe­ter Nilsson, som är en av fle­ra fors­ka­re som skri­vit rap­por­ten, i ett press­med­de­lan­de.

Ef­fek­ter­na är oli­ka sto­ra be­ro­en­de på hur myc­ket bly bar­nen ut­satts för.

När den högs­ta tillåt­na bly­hal­ten i ben­sin sänk­tes 1973 och 1981 mins­ka­de bly­för­ore­ning­ar­na. Bly­ni­vå­er­na föll mest i om­rå­den med höga bly­ni­vå­er vil­ket har gjort det möj­ligt för fors­kar­na att jäm­fö­ra ut­fal­len för barn som bod­de i om­rå­den med hög ex­po­ne­ring av bly med barn som bod­de i om­rå­den med läg­re bly­ex­po­ne­ring.

Rap­port­för­fat­tar­na har följt 800 000 barn i mer än 20 år. (TT)

FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT/ARKIV

Barn som ex­po­ne­rats för bly pre­ste­rar säm­re i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.