Fak­ta: MP:S kon­gress

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kon­gres­sen hålls i Lin­kö­ping den 26–28 maj.

230 mo­tio­ner har läm­nats in.

Par­ti­sty­rel­sen har skri­vit fem pro­po­si­tio­ner, varav tre hand­lar om in­ter­na frå­gor.

En pro­po­si­tion hand­lar om ny­an­län­das eta­ble­ring och arbetsmarknad.

En an­nan pro­po­si­tion hand­lar om grön eko­no­mi. Den in­ne­hål­ler för­slag om: – en stör­re skat­teö­ver­syn. – en bred­dad kol­di­ox­idskatt. – för­änd­ra­de re­se­av­drag. – skatte­gyn­na­de grö­na spar­kon­ton. – krav på stat­li­ga Ap-fon­der att in­ve­ste­ra håll­bart och fa­sa ut in­ve­ste­ring­ar i fos­sil ener­gi. – att Sve­ri­ge ska ha som mål att

gå över till ”cir­ku­lär” eko­no­mi. – att ett ”hy­berav­drag” ska in­fö­ras som gyn­nar ut­hyr­ning, be­gag­nat och re­pa­ra­tio­ner. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.