Co­mey skju­ter upp ut­fråg­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. Den tidigare Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey har skju­tit upp en ut­fråg­ning i re­pre­sen­tant­hu­sets re­vi­sions­ut­skott som skul­le ha ägt rum i dag, en­ligt ut­skot­tets ord­fö­ran­de Ja­son Chaf­fetz.

I ett in­lägg på Twit­ter skri­ver Chaf­fetz att Co­mey har sagt att han vill pra­ta med Robert Mu­el­ler, som ut­setts till sär­skild åkla­ga­re, in­nan han vitt­nar of­fent­ligt.

Co­mey ska frå­gas ut om even­tu­ell kopp­ling mel­lan Ryss­land och Trum­pad­mi­nist­ra­tio­nen. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.