Så myc­ket kos­tar stu­gor­na

Kan du le­va med ute­dass finns bil­li­ga al­ter­na­tiv – Kro­no­berg all­ra bil­li­gast

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det är gans­ka ko­miskt, för på 1990-ta­let var folk här jät­te­räd­da för att dans­kar­na och tys­kar­na skul­le dri­va upp pri­ser­na.

Den som vill kö­pa ett rik­tigt bil­ligt fri­tids­hus ska be­ge sig till Små­lands in­land.

Men även i lands­de­lar med högt me­del­pris går det att hit­ta bil­li­ga al­ter­na­tiv, så länge du är be­redd på ute­dass och att häm­ta vat­ten.

Sve­ri­ges bil­li­gas­te fri­tids­hus finns i Kro­no­bergs län, åt­minsto­ne sett till snitt­pri­set per kvadrat­me­ter.

Så ser det ut, trots att pri­ser­na pro­cen­tu­ellt fak­tiskt sti­git mest där det se­nas­te året.

–Det är gans­ka ko­miskt, för på 1990-ta­let var folk här jät­te­räd­da för att dans­kar­na och tys­kar­na skul­le dri­va upp pri­ser­na och att det skul­le bli jät­te­dyrt, sä­ger Chris­ter Stjern­feldt, mång­å­rig mäk­la­re med bas i Älm­hult i Kro­no­bergs län.

I re­gi­o­nen finns många ens­ligt be­läg­na stu­gor med låg stan­dard, och även om dans­kar äls­kar de svens­ka ”öde­går­dar­na” är de ge­ne­rellt gans­ka svår­sål­da, en­ligt Stjern­feldt.

– De fles­ta som kö­per i dag CHRIS­TER STJERN­FELDT,

vill ha sam­ma stan­dard i sitt fri­tids­hus som i sitt van­li­ga bo­en­de.

In­tres­set från ut­lan­det är fort­fa­ran­de stort i lä­net.

–En ma­jo­ri­tet av fri­tids­hu­sen säljs till ut­länds­ka kö­pa­re. Det är tys­kar, dans­kar och en och an­nan hol­län­da­re. Och så har det dykt upp en­sta­ka kö­pa­re från and­ra län­der, som Schweiz och Frank­ri­ke, sä­ger Stjern­feldt.

– Men hus med sjö­tom­ter och i and­ra at­trak­ti­va lä­gen är det svens­kar som pres­sar upp pri­ser­na på.

Oav­sett om fri­tid­hu­sen i snitt är dy­ra el­ler bil­li­ga finns det sto­ra skill­na­der in­om al­la län. I Öre­bro, näst bil­li­gast sett till kvadrat­me­ter­pris, går det att få ett li­tet torp i As­kersund för 185 000 kro­nor. Men bland bo­stads­an­non­ser­na finns ock­så en pit­to­resk gård i No­ra för 4,5 mil­jo­ner kro­nor.

Och i Stock­holms län, dy­rast i snitt, är den med fet plån­bok kanske in­tres­se­rad av en skär­gårds­vil­la på Da­larö för 19 mil­jo­ner kro­nor. An­nars går det ock­så att hit­ta torp i Sö­der­täl­je för mel­lan 200 000 och 300 000 kro­nor.

Ani­ta Hell­berg är mäk­la­re i Norr­täl­je norr om Stock­holm. Hen­nes bild är att de fles­ta le­tar ef­ter hus med be­kväm­lig­he­ter som dusch och to­a­lett, och ut­an sto­ra re­no­ve­rings­be­hov.

– Man vill va­ra le­dig och ta det lugnt när man är i sitt fri­tids­hus. Det finns fort­fa­ran­de den kund­grup­pen som kan tän­ka sig nå­got enkla­re, men den är in­te så stor.

Men till­hör man de finns hus som in­te har el in­dra­get, och där man får häm­ta vat­ten, även nä­ra Stock­holm.

– De kan du få väl­digt, väl­digt bil­ligt.

Jen­ny Pe­ters­son/tt

mäk­la­re i Älm­hult i Kro­no­bergs län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.