Möt kron­prin­ses­san mitt i li­vet

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I som­mar fyl­ler kron­prin­ses­san Victo­ria 40 år. Nu skild­ras hen­nes liv i en ny do­ku­men­tär i två de­lar. TV4 20.00 I ”Kron­prin­ses­san Victo­ria 40 år” gui­dar jour­na­lis­ten och pro­gram­le­da­ren Eb­ba

Kle­berg von Sydow tit­tar­na ge­nom Victo­ri­as liv.

– Vi har fun­de­rat myc­ket kring var man be­fin­ner sig i li­vet när man fyl­ler 40. Vil­ka tan­kar har man mitt i li­vet? sä­ger Eb­ba Kle­berg von Sydow.

Hon har följt kung­a­fa­mil­jen, och främst Victo­ria, ge­nom bröl­lop, dop, fest och ar­be­te se­dan 2010.

– Hon är som klippt och sku­ren för sin roll. Ha­de man fått ut­se en kron­prin­ses­sa så ha­de man valt hen­ne, sä­ger Eb­ba Kle­berg von Sydow om kron­prin­ses­san Victo­ria.

Det förs­ta pro­gram­met hand­lar om Victo­ri­as upp­växt och stu­den­tår, och så blir det en till­ba­kablick på bröl­lo­pet med prins Da­ni­el. And­ra de­len fo­ku­se­rar på nu­tid. Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Pe­ter Knut­son/tv4

Eb­ba Kle­berg von Sydow föl­jer kron­prin­ses­san Victo­ria i ar­be­te och var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.