RINGSAGA. En li­ten sol­skens­hi­sto­ria på vår­kan­ten. Ar­nold Svens­son fick till­ba­ka sin för­lo­ra­de för­lov­nings­ring ef­ter 55 år.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

– Den gick på! Ef­ter 55 år i jor­den sit­ter för­lov­nings­ring­en på Ar­nold Svens­sons fing­er igen. Han som trott att han ald­rig nå­gon­sin skul­le få åter­se den igen.

Säl­lan el­ler ald­rig har en ha­ka tap­pats så full­stän­digt i trak­ter­na av An­sa­re­bo, mel­lan Fa­ge­red och Lia. I fle­ra om­gång­ar ser Ar­nold Svens­son ut som en le­van­de få­gel­holk.

– Sic­ken över­rask­ning! Det­ta är in­te rik­tigt klokt! Man blir fak­tiskt rörd.

Han och hust­run Inga-britt har va­rit och hand­lat i Ullared när de sväng­er upp hos dot­tern Anet­te i An­sa­re­bo för li­te för­mid­dag­s­kaf­fe. Ma­kar­na bor i Älvsered se­dan länge, men det är Ar­nolds för­äld­ra­hem som Anet­te ta­git över.

GÅRDEN HAR FÖR öv­rigt hört till sam­ma släkt i över 400 år och lig­ger fan­tas­tiskt idyl­liskt i en ur­gam­mal bond­bygd. Det var ock­så här som Ar­nold tap­pa­de sin för­lov­nings­ring 1962. Någon må­nad ef­ter för­lov­ning­en.

– Jag ha­de hjälpt farsan och mor­san att kö­ra in hö och tap­pa­de ring­en när vi häs­sja­de, för­kla­rar Ar­nold.

– Du var led­sen när du kom ner och be­rät­ta­de det, minns Inga-britt.

FEM ÅR SE­NA­RE gif­te de sig, den 13 maj 1967. Ny­li­gen kun­de allt­så pa­ret fi­ra guld­bröl­lop ef­ter att ha va­rit gif­ta i 50 år. Men Ar­nold trod­de ald­rig att han skul­le få se sin för­lov­nings­ring igen.

Vis­ser­li­gen kon­tak­ta­de han Tho­mas Wid­mark i Ullared på hös­ten 2015. Han ha­de hört ta­las om att Tho­mas hittat ett par guld­ring­ar med hjälp av sin me­tall­de­tek­tor (som HN be­rät­tat om i ti­di­ga­re ar­tik­lar).

THO­MAS LOVADE ATT för­sö­ka och åk­te upp till An­sa­re­bo någ­ra gång­er och le­ta­de på den cir­kel­for­ma­de åker­plät­ten ut­an re­sul­tat. Se­dan drab­ba­des han av sjuk­dom och tving­a­des läg­ga ned sitt sö­kan­de med me­tall­de­tek­tor un­der he­la för­ra året.

I år kom han igång igen och för­ra fre­da­gen be­slöt Tho­mas att gö­ra ett sista för­sök att hit­ta Ar­nolds ring. Den här gång­en lyc­ka­des det. De­tek­torn gav ut­slag och på cir­ka tju­go cen­ti­me­ters djup låg ring­en.

DOT­TERN ANET­TE OCH svär­so­nen Ove be­slu­ta­de att över­ras­ka Ar­nold som dess­utom fyll­de 80 år den 5 maj.

– Se det som en för­se­nad fö­del­se­dags­pre­sent, för­kla­rar Tho­mas vid över­läm­nan­det.

Ar­nold och Inga-britt ömsom skrat­tar och ömsom ap­plå­de­rar me­dan dot­tern Anet­te fix­ar till tårt­ka­las för att fi­ra fyn­det.

THO­MAS WID­MARK ÄR van vid att folk blir gla­da när de åter­får bort­tap­pa­de sa­ker, men ma­ken till ma­kar­na Svens­sons upp­skatt­ning har han in­te upp­levt ti­di­ga­re.

– Det här är all­de­les fan­tas­tiskt! Den ser ju li­ka fin ut som när den för­svann och pas­sar på fing­ret fort­fa­ran­de. Jag har ald­rig bli­vit så över­ras­kad i he­la mitt liv! Nu kom­mer jag att skrat­ta he­la da­gen, för­kla­rar Ar­nold och bris­ter ut i än­nu ett stort le­en­de.

Bild: ALINE LESSNER

PÅ PLATS IGEN. Inga-britt Svens­son sät­ter till­ba­ka ring­en på ma­ken Ar­nolds fing­er.

PUSS PÅ DIG! Ar­nold och Inga-britt för­lo­va­de sig 1962, gif­te sig fem år se­na­re ochär fort­fa­ran­de ett par. Här på äng­en i An­sa­re­bo där för­lov­nings­ring­en tap­pa­des bort och åter­fanns 55 år se­na­re.

Bild: ALINE LESSNER

Bild: ALINE LESSNER

OSKADD. Ring­en ser ut pre­cis som när den för­svann för 55 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.