Far­ten ska hål­las låg på Ös­ter­le­den

VARBERG: Ös­ter­le­den för­längs ge­nom den nya stads­de­len Söd­ra Trön­ninge. Dä­re­mot blir has­tig­he­ten låg – på tvärs mot vad de som har till­upp­gift att vär­na tra­fi­ken an­ser.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Ring­vä­gen, Väst­kust­vä­gen, Ös­ter­le­den – Var­bergs ring­le­der har flyt­tats ös­terut allt­ef­tersom sta­den vux­it och bi­lar­na bli­vit fler. I dag tar Ös­ter­le­den tvärt stopp på in­du­stri­om­rå­det.

När den nya sto­ra stads­de­len Söd­ra Trön­ninge, som ska lig­ga mel­lan Trön­ninge och Gö­ing­e­går­den, pla­ne­rats de se­nas­te åren har en för­läng­ning av Ös­ter­le­den från in­du­stri­om­rå­det bort mot Lind­hovs­ron­del­len setts som en möj­lig­het att lö­sa de­lar av da­gens och fram­ti­dens tra­fik­flö­den.

En för­läng­ning av le­den an­ses kun­na av­las­ta tra­fik i Las­sa­bac­ka, sär­skilt som Las­sa­bac­ka blir allt mer be­las­tat i fram­ti­den när Väs­ter­ports 2000 bo­stä­der är bygg­da.

I AL­LA FALL är det så som hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en och fle­ra av dess nämnd­po­li­ti­ker ser på sa­ken.

Dero­me som ska byg­ga det nya bostadsområdet vill in­te ha en tra­fik­led mitt bland si­na bo­stä­der. Bo­la­get tyc­ker att Söd­ra Trön­ninge helst in­te alls ska ges någon upp­gift att sväl­ja tra­fik från Ös­ter­le­den.

Men på kom­mu­nen har man kom­mit fram till att Ös­ter­le­den ska för­läng­as. Hur det ska gö­ras har dock va­rit en trä­to­frå­ga.

VILL KOM­MU­NEN ATT dess för­läng­ning ska va­ra tra­fik­led med has­tig­het om 60 kilo­me­ter i tim­men mås­te vägen va­ra bred och om­gi­ven av bul­ler­val­lar. Bo­stä­der­na mås­te pla­ce­ras så långt från vägen att de kla­rar bul­ler­kra­ven.

Men om kom­mu­nen i stäl­let ut­for­mar Ös­ter­le­dens för­läng­ning som en ga­ta med 30-, 40-gräns ge-

nom bostadsområdet kan hu­sen kry­pa när­ma­re ga­tan och där­med ock­så bli fler. Och fler bo­stä­der är som be­kant det som står högst upp på den po­li­tis­ka agen­dan.

TO­BI­AS CARLSSON (L) är ord­fö­ran­de i hamn- och ga­tu­nämn­den:

– Jag fö­re­språ­kar 60-al­ter­na­ti­vet och det gör nog fler i vårt par­ti, men in­te al­la.

Och myc­ket rik­tigt – hans par­ti­kam­rat Mi­kael Bon­de vill in­te ha någon för­läng­ning av Ös­ter­le­den över hu­vud ta­get. To­bi­as Carlsson fort­sät­ter: – Visst ska vi cyk­la och gå och åka kol­lek­tivt i fram­ti­den. Men om det in­te blir så? Om det skul­le be­hö­vas en ring­led i fram­ti­den har vi in­te kvar det verk­ty­get om man nu byg­ger en ga­ta. Om vi dä­re­mot pla­ne­rar för en bred väg kan vi för­tä­ta längs med den i fram­ti­den om det skul­le be­hö­vas. Dess­utom be­hö­ver buss­tra­fi­ken plats, och det får den bätt­re på en bre­da­re väg.

STEFAN ED­LUND OCH Miljöpartiet vill ha en ga­ta med va­ri­e­rad has­tig­het.

– Från bör­jan var vi tvek­sam­ma till att för­länga Ös­ter­le­den över Him­leån. Vi ha­de kun­nat tän­ka oss en cy­kel­bro. Men lä­get är som det är, och det finns en klar ma­jo­ri­tet för att det ska va­ra en bro för bi­lar. Och då tyc­ker vi att en ga­ta med va­ri­e­rad has­tig­het är bätt­re, för då blir om­rå­det bätt­re ut­nytt­jat för bo­stä­der. Ex­plo­a­te­rings­gra­den blir hög­re, det är hu­vud­ar­gu­men­tet.

– Det klart att det ska va­ra en 30och 40-väg ut­an­för sko­lan! En 60väg skul­le bli en bar­riär. Så byg­ger man in­te håll­ba­ra stä­der. Tra­fi­ken får fin­nas på män­ni­skor­nas vill­kor. Det ska va­ra en le­van­de stads­del, sä­ger Je­a­net­te Qvist (S) be­stämt.

– För egen del är jag mest för le­den. Jag sit­ter ju i hamn- och ga­tu­nämn­den. Med en 60-led ser vi möj­lig­he­ter att av­las­ta Las­sa­bac­ka och det be­hövs en rik­tig väg för det. Men par­ti­et har lan­dat i att vi vill ha en ga­ta med va­ri­e­ra­de has­tig­he­ter, sä­ger hen­nes par­ti­kam­rat Lennart Isaks­son (S).

CENTERPARTIET HAR EF­TER många dis­kus­sio­ner lan­dat i att man vill ha ga­tan.

– Det­ta är jät­tesvårt. En ut­gångs­punkt är att vi som bor på lands­byg­den mås­te kun­na ta oss till stan på ett rim­ligt och kom­for­ta­belt sätt, ut­an att det blir väl­digt låg has­tig­het väl­digt ti­digt. Men sam­ti­digt känns det in­te rim­ligt att di­men­sio­ne­ra för en led som gör att man tap­par kva­li­te­ter i bostadsområdet, sä­ger Ha­rald La­gerstedt (C) och tilläg­ger att po­li­ti­ker­na mås­te job­ba för att mins­ka bil­be­ro­en­det i sam­häl­let.

Mo­de­ra­ter­nas för­or­dar en ga­ta, ef­ter många in­ter­na dis­kus­sio­ner.

– Min håll­ning i hamn- och ga­tu­nämn­den är att det ska va­ra en led med 60 kilo­me­ter i tim­men. Men i min roll som full­mäk­ti­ge­le­da­mot ska jag ock­så väga in bo­stä­der­na. Jag tyc­ker egent­li­gen att vi ska ha 60 kilo­me­ter på vå­ra le­der, men här be­dö­mer man att det är vik­tigt att få fram bo­stä­der­na. Jag får vi­ka ner mig, kon­sta­te­rar Lennart Andrén (M).

MÅNGA SKA SAM­SAS. Bo­stä­der, käns­lig na­tur runt Him­leån, tra­fik, sko­lan och id­rotts­cent­ret – det är många de­lar som ska sam­sas i Söd­ra Trön­ninge. Nu pe­kar allt mot att Ös­ter­le­den ska för­läng­as ge­nom om­rå­det och att dess ka­rak­tär ska bli en stads­ga­ta.

Bild: MAX HÄRSTEDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.