Pa­ti­en­ter­na kan stan­na hem­ma

När am­bu­lans­sjuk­vår­den tes­ta­de ett nytt ar­bets­sätt vi­sa­de det sig att ba­ra tio pro­cent av pa­ti­en­ter­na be­höv­de kö­ras till sjuk­hu­set me­dan he­la 75 pro­cent kun­de stan­na kvar hem­ma. Nu införs det nya mo­del­len i he­la Hal­land.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Am­bu­lans­sjuk­vår­den in­för nu ett nytt ar­bets­sätt i he­la Hal­land som in­ne­bär att de fles­ta pa­ti­en­ter kan få stan­na kvar hem­ma och slip­per åka till aku­ten.

– Ti­di­ga­re kör­de vi näs­tan al­la till sjuk­hu­set. Nu slip­per pa­ti­en­ter och an­hö­ri­ga att vän­ta på aku­ten i onö­dan, men får än­då den vård de be­hö­ver, sä­ger Glenn Lars­son, am­bu­lans­sjuk­skö­ters­ka och verk­sam­hets­ut­veck­la­re in­om am­bu­lans­sjuk­vår­den i Hal­land.

Det var Glenn som för snart sex år se­dan väck­te tan­ken om att för­sö­ka hit­ta and­ra lös­ning­ar än att slent­ri­an­mäs­sigt kö­ra pa­ti­en­ter till aku­ten. Idén in­ne­fat­ta­de ett när­ma­re sam­ar­be­te med vård­cen­tra­ler­na, vars dok­to­rer sit­ter på myc­ket kun­skap om si­na pa­ti­en­ter.

UR DET­TA VÄX­TE mo­del­len ”ambulant be­döm­ning”, som se­dan 2011 tes­tats på pa­ti­en­ter över 75 år. Se­dan 2014 pro­vas sam­ma mo­dell på al­la över 18 år i Kungs­bac­ka och från och med nu ska ar­bets­sät­tet an­vän­das för al­la vux­na i he­la Hal­land.

– Vi har pro­vat det på fle­ra tu­sen pa­ti­en­ter och fått ar­be­tet nog­grant ut­vär­de­rat, så vi kän­ner oss re­do att kö­ra. Ut­fal­let för de yng­re ål­ders­grup­per­na blev i stort det sam­ma som för de äld­re, det vill sä­ga be­tyd­ligt fär­re be­höv­de åka in till sjuk­hu­set och be­tyd­ligt fler kun­de stan­na hem­ma med stöd från sin vård­cen­tral, be­rät­tar Glenn Lars­son.

Kort­fat­tat in­ne­bär det nya ar­bets­sät­tet att am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kor­na be­dö­mer pa­ti­en­tens till­stånd ge­nom att mä­ta oli­ka vär­den. All nöd­vän­dig ut­rust­ning, såsom EKG, finns med i am­bu­lan­sen. Där­ef­ter ring­er man den vård­cen­tral som pa­ti­en­ten är listad hos och råd­gör med en lä­ka­re.

– Di­strikts­lä­kar­na kän­ner ju si­na pa­ti­en­ter och har ock­så en me­di­cinskt hög­re kom­pe­tens. Till­sam­mans kom­mer man fram till vad som blir bäst för pa­ti­en­ten, och vil­ken hjälp som vård­cen­tra­len el­ler kom­mu­nen kan ge, sä­ger Glenn.

HAN BETONAR DOCK att pa­ti­en­ter med livs­ho­tan­de till­stånd el­ler aku­ta ska­dor fort­fa­ran­de körs di­rekt till aku­ten. Ambulant be­döm­ning rik­tar sig till dem som in­te har en akut sjuk­dom el­ler ska­da. På ett

år hand­lar det om cir­ka 3 000 per­so­ner i Hal­land.

– Det fanns en oro för att det skul­le bli svårt att få tag på lä­kar­na på te­le­fon, men det har fun­ge­rat bra. Utsla­get på al­la vård­cen­tra­ler och lä­ka­re så blir det in­te så många sam­tal, sä­ger Glenn.

FARHÅGORNA OM ATT am­bu­lan­sen skul­le få be­tyd­ligt läng­re ut­ryck­nings­ti­der har in­te hel­ler be­san­nats. Den läng­re ti­den hem­ma hos pa­ti­en­ten har vägs upp av att man of­tast in­te be­hö­ver kö­ra till ett sjuk­hus.

– Vi har även för­sökt mä­ta det här i peng­ar, men det är svårt. Det vi kan kon­sta­te­ra är att det blir fär­re be­sök på aku­ten och fär­re per­so­ner som be­hö­ver läg­gas in på sjuk­hus. Vi an­vän­der nu vå­ra re­sur­ser och

kom­pe­tens på ett för­nuf­tigt sätt, sä­ger Glenn Lars­son.

Mo­del­len har väckt stort in­tres­se, bå­de på na­tio­nell ni­vå och i and­ra lands­ting. På fle­ra håll är man re­dan ta­git ef­ter ar­bets­sät­tet. Även

Hög­sko­lan i Halm­stad har va­rit en­ga­ge­rat i ett forsk­nings­pro­jekt kring re­sul­ta­ten.

– Det är ro­ligt. Jag trod­de ald­rig att det skul­le bli så här stort, kon­sta­te­rar Glenn Lars­son.

Kenth Ah­lin, som är ny­till­trädd chef för am­bu­lans­sjuk­vår­den i Hal­land, ver­kar stolt över si­na nya med­ar­be­ta­re.

– JA, DET KÄNNS som jag kom­mit till en väl­digt ut­veck­lings­o­ri­en­te­rad verk­sam­het. Vi kom­mer nu att fort­sät­ta föl­ja upp det nya ar­bets­sät­tet och bland an­nat frå­ga pa­ti­en­ter­na hur de upp­le­ver det, sä­ger han.

Även am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kan Ka­re Djup­sjö­bac­ka är po­si­tiv till för­änd­ring­en:

– Det hand­lar om att ge vård på rätt ni­vå. Om man in­te mås­te till aku­ten, så mår de fles­ta bätt­re av att få hjälp hem­ma. Vill någon ab­so­lut till sjuk­hu­set så tar vi med dem.

TOM AMBULANS. Am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kor­na Kå­re Djup­sjö­bac­ka och Syl­via Krüger är po­si­ti­va till det nya ar­bets­sät­tet. ”Vill pa­ti­en­ten ab­so­lut kom­ma till sjuk­hu­set så tar vi för­stås med dem”, sä­ger Kå­re.

Bil­der: JÖR­GEN ALSTRÖM

HJÄL­PER PÅ PLATS. Med det nya ar­bets­sät­tet be­räk­nas 75 pro­cent av al­la pa­ti­en­ter, som in­te har en akut åkom­ma, kun­na stan­na hem­ma.

UPPHOVSMANNEN. Det var am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kan Glenn Lars­son som fick idén till ambulant be­döm­ning, som nu sprids i he­la lan­det

IMPONERAD. Kenth Ah­lin har pre­cis till­trätt som ny chef för am­bu­lans­sjuk­vår­den och gläds åt med­ar­be­tar­nas vilja att ut­veck­la verk­sam­he­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.