Po­lis åta­lad för miss­han­del

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

En hal­ländsk po­lis miss­tänks ha sla­git en om­hän­der­ta­gen, be­ru­sad man i an­sik­tet. ”Om någon frå­gar så var ju du på to­a­let­ten när det hän­de”, ska po­li­sen ha sagt till en ar­rest­vakt som blev vitt­ne till hän­del­sen.

En po­lis i Hal­land miss­tänkts för att ha sla­git en man i en fyl­le­cell med fle­ra slag i an­sik­tet.

Hän­del­sen ska ha ägt rum i maj för­ra året. En po­lis­pa­trull blev kal­lad till en miss­tänkt kvin­no­miss­han­del. Kvin­nan ne­ka­de till att det skett men man­nen, som var på­tag­ligt be­ru­sad, om­hän­der­togs av po­li­ser­na.

Han kör­des till po­lis­sta­tio­nen för att sät­tas i fyl­le­cel­len. Väl på plats ska man­nen ha upp­trätt ag­gres­sivt och fle­ra gång­er om ho­tat de när­va­ran­de po­li­ser­na.

I för­hör be­rät­tar ar­rest­vak­ten och två po­liskol­le­gor till den miss­tänk­te po­li­sen att de lagt man­nen på en madrass i cel­len. Men man­nen väg­ra­de att lig­ga kvar och for upp fle­ra gång­er om. Vid sista för­sö­ket har då den miss­tänk­te po­li­sen ta­git ett re­gel­rätt po­lis­grepp och lagt man­nen på mage på madras­sen.

I DET HÄR ske­det vitt­nar de bå­da när­va­ran­de po­li­ser­na, som då stod vid in­gång­en till cel­len, att den miss­tänk­te po­li­sen ska ha sla­git man­nen med knu­ten nä­ve i an­sik­tet, på ett av kind­be­nen. ”Jag blev choc­kad, jag trod­de att han skul­le hål­la fast mig”, sä­ger den om­hän­der­tag­ne man­nen i för­hör. Han menar ock­så att han fått en svull­nad på sitt kind­ben, men han har in­te do­ku­men­te­rat ska­dan.

”Om någon frå­gar så var ju du på to­a­let­ten när det hän­de”

Ur för­hörs­pro­to­kol­let

Även en ar­rest­vakt fanns i öpp­ning­en till cel­len. Han sä­ger i för­hör: ”att det kan ha ut­de­lats någon­ting som in­te var tillå­tet” och att han hört man­nen ro­pa: ”han slog mig”.

Ar­rest­vak­ten be­rät­tar ock­så att po­li­sen se­na­re ska ha sagt till ho­nom: ”om någon frå­gar så var ju du på to­a­let­ten när det hän­de”.

PO­LI­SEN FÖRNEKAR BROTTET och menar att han upp­fat­tar att man­nen är på väg att spot­ta på ho­nom. ”Då tar jag min hög­ra hand och tryc­ker ner hans an­sik­te med den”.

Ka­me­raö­ver­vak­ning be­ställ­des från hän­del­sen men den kom in för sent, näs­tan en må­nad ef­ter om­hän­der­ta­gan­det. I Hal­land spa­ras fil­mer­na en­bart i två vec­kor.

Po­li­sen åta­las nu för miss­han­del.

Bild: PO­LI­SEN

HÅRDHÄNT. Här i fyl­le­cel­len ska en po­lis ha sla­git en be­ru­sad man i an­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.