Bub­bel. Här är tip­sen på de mest pris­vär­da mous­se­ran­de vi­ner­na att avnju­ta i som­mar­so­len.

Bil­li­ga bubblor som för­gyl­ler li­vet är en trend som in­te tycks av­stan­na. Pro­sec­co och ca­va le­der, men visst bor­de det fin­nas ut­rym­me för fler mous­se­ran­de vi­ner?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Marie Os­kars­son är vin- och dryc­kes­ex­pert. Hon pro­var al­la pro­duk­ter i Sys­tem­bo­la­gets sor­ti­ment och gör ett ur­val av dem som är bäst just nu.

JACOB’S CREEK CHARDONNAY PINOT NO­IR BRUT CUVÉE 92 kr | 75 cl | 11,5 % | SB 7359 | Austra­li­en | South Eas­tern Austra­lia | Vitt | 6/10 So­len ski­ner och det dof­tar som­mar. Bjud på det­ta lätt­sam­ma bub­bel från Down Un­der med söt tro­pisk frukt, per­si­ka och någ­ra druvi­ga to­ner. En glad­lynt ba­ga­tell som pas­sar fin­fint till hur­ra­skå­len. Ser­ve­ra väl kylt till­sam­mans med jord­gub­bar. Fest­fint!

ANNA DE CODORNÍU OR­GA­NIC BRUT 109 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 7369 | Spa­ni­en | Ca­va | Vitt | Eko­lo­giskt | 7/10 Det spans­ka ca­va-hu­set Codorníu vet vad de gör och har fle­ra vi­ner i Sys­tem­bo­la­gets sor­ti­ment. Här ett trev­ligt, kor­rekt vin med vän­lig in­ställ­ning, pas­sions­frukt, brö­dig­het och någon längd. Gott till småplock som pa­ta neg­ra, man­che­go och oli­ver.

CARRINGTON VINTAGE BRUT 69 kr | 75 cl | 11,5 % | SB 7748 | 2015 | Austra­li­en | Austra­li­en | Vitt | 5/10 Det be­hö­ver in­te va­ra så ex­tra­va­gant för att ge fest­stäm­ning. Det­ta vin gör in­te myc­ket vä­sen av sig, men bubb­lar än­då upp fes­ten: lätt , luf­tig med gul frukt, ci­trus och ka­ra­mel­lig smak i en­kel stil. Ser­ve­ra kylt med någ­ra hal­lon i gla­set. Skål och väl­kom­na!

PRO­SEC­CO LA ROBÍNÍA EX­TRA DRY 89 kr | 75 cl | 11 % | SB 7486 | Ita­li­en | Pro­sec­co | Vitt | 5/10 Pro­sec­co till tår­tan? Jo, det kan gå. Här bjuds det på dof­ter av flä­der och pä­ron med en söt, druvig ton och kryd­digt slut. Pro­va till en som­rig mous­setår­ta med flä­der, hal­lon och ci­trus, till ex­em­pel. El­ler ser­ve­ra väl kylt som väl­komst­skål med sal­ta små snacks.

ECOLTURA PRO­SEC­CO 99 kr | 75 cl | 11 % | SB 77018 | Ita­li­en | Pro­sec­co | Vitt | Eko­lo­giskt | 6/10 Ita­li­ensk pro­sec­co är ga­let po­pu­lärt, med en fruk­tig, of­ta li­te söt fram­to­ning. Den här är dock nå­got mind­re söt, i sin pä­ron­dof­tan­de, enk­la stil. God som väl­komst­skål el­ler att sip­pa på in­nan ma­ten med fluf­fi­ga ost­bol­lar och sal­ta oli­ver till.

LOU­IS BOUILLOT CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT 125 kr | 75 cl | 12 % | SB 7688 | Frank­ri­ke | Crémant de Bourgogne | Vitt | 8/10 Det är så skönt med vi­ner som hål­ler sti­len! Det­ta är ett så­dant – all­tid kor­rekt och på­lit­ligt i syr­lig, fräsch stil med höstäpp­len och brö­di­ga to­ner. Sma­kar dyrt, ut­an att kos­ta skjor­tan, och finns dess­utom i mag­num. Kyl, kor­ka upp och ro­pa hur­ra!

MIM NA­TU­RA BRUT RESERVA 99 kr | 75 cl | 12 % | SB 7740 | 2014 | Spa­ni­en | Ca­va | Eko­lo­giskt | 6/10 Spansk ca­va har ut­ma­nat pro­sec­con om tro­nen i ka­te­go­rin ”bud­get­bub­bel”. Här en eko­lo­gisk va­ri­ant med mi­ne­ra­lig doft med gu­la äpp­len, tor­ra kex och nå­got bitsk sy­ra. Friskt, syr­ligt och läs­kan­de. Pro­va till räk­fes­ten med li­me­ai­o­li. El­ler som skål för­stås!

ROTARI BLANC DE BLANCS EX­TRA BRUT 139 kr | 75 cl | 12,5 % | SB 77152 | 2010 | Ita­li­en | Tren­to | Vitt | 7/10 Blanc de blancs be­ty­der vitt vin gjort av en­bart vi­ta (allt­så grö­na) dru­vor – i det­ta fall chardonnay. Ett friskt och här­ligt vin med ci­trus, brö­dig doft, och gu­la äpp­len i sma­ken. Som gjort för en som­rig för­rätt som vat­ten­me­lo­n­sop­pa med myn­ta och chi­li.

RICHARD JUHLIN BLANC DE BLANCS NON-ALCOHOLIC 89 kr | 75 cl | 0 % | SB 1979 | Frank­ri­ke | Vitt |

6/10 | AL­KO­HOL­FRI Al­ko­hol­fria vi­ner får lätt en söt, klum­pig käns­la, som man kan ba­lan­se­ra ge­nom att ser­ve­ra dem väl kyl­da. Det­ta vin, sig­ne­rat cham­pagne­ex­per­ten Richard Juhlin, är när­mast doft­löst med frisk druvig­het och god balans. Ser­ve­ra till hal­lon­tår­tan med fluf­fig gräd­de.

CAMPO DE VIEJO CA­VA BRUT RESERVA 79 kr | 75 cl | 11,5 % | SB 7782 | Spa­ni­en | Ca­va | Vitt | 6/10 En ca­va är in­te all­tid det mest kom­plexa vin, men vem vill ha vi­ner som mås­te ana­ly­se­ras i de­talj he­la ti­den? Ibland räc­ker det så fint med nå­got gul­fruk­tigt, lätt­samt, och fräscht, som det­ta vin. Still­samt, men trev­ligt. En god apéri­tif i sval ko­stym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.