MP:S sned­steg i full­mäk­ti­ge

Hallands Nyheter - - Ledare - MARIA HALDESTEN 010-471 53 70 maria.haldesten@hn.se

Al­la är vi ju li­te för­la­ma­de, he­he... Kan ni tän­ka er en kom­mun­po­li­ti­ker fäl­la en så non­cha­lant kom­men­tar i en ta­lar­stol ut­an att få ver­balt smäll på fing­rar­na? Knap­past. Men när det gäl­ler vis­sa funk­tions­hin­der går det tyd­li­gen för sig, vil­ket Stefan Ed­lund nyss vi­sa­de i ta­lar­sto­len i Var­bergs full­mäk­ti­ge.

ALLIANSEN HA­DE PRE­CIS fått kri­tik från So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Je­a­net­te Qvist för att ha fö­re­sla­git ett allt­för be­grän­sat ut­red­nings­upp­drag kring unga med stöd­be­hov. Mil­jö­par­tis­ten och lä­ra­ren Stefan Ed­lund lad­da­de för att ge svar på tal.

– Neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­va­ri­a­tio­ner har vi ju fak­tiskt al­li­hop, sist jag kol­la­de, bå­de du och jag, he­he. Så det är ju ing­en snäv grupp! Det är ju fak­tiskt al­li­hop – om man ska va­ra li­te no­ga ...

NOGGRANN BÖR FÖR­STÅS en po­li­ti­ker va­ra. Så hur i al­la världen kan Stefan Ed­lund ut­tryc­ka sig så klum­pigt?

Vis­ser­li­gen finns det en hel del män­ni­skor som, i brist på bätt­re ve­tan­de, luf­tar upp­fatt­ning­ar som: ”Al­la har ju li­te ad­hd nu­för­ti­den”. Of­ta följs ut­spe­let av en me­nan­de suck, som tyd­ligt in­di­ke­rar att pro­ble­met är över­dri­vet – un­der­för­stått att bar­nen nog ba­ra är oupp­fost­ra­de.

LI­KA LI­TE SOM al­la nu­me­ra li­der av ”en släng av de­mens” så har dock al­la en släng av neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der (NPF). Att för­sö­ka an­ty­da nå­got an­nat, att tri­vi­a­li­se­ra kring verk­li­ga me­di­cins­ka di­a­gno­ser, är oför­skämt mot de drab­ba­de och de barn vars för­äld­rar käm­par hårt för att få rätt hjälp från sko­la och sam­häl­le.

Visst finns det va­ri­a­tio­ner in­om re­spek­ti­ve di­a­gnos, men forsk­ning­ens fram­steg har gett oss allt tyd­li­ga­re kon­kre­ta be­vis på hur ex­em­pel­vis ad­hd på­ver­kar hjär­nans ut­veck­ling och funk­tion.

AL­LA KOMMUNER, VARBERG in­klu­de­rad, be­hö­ver blir än­nu bätt­re på att ge rätt hjälp i tid åt ele­ver med ex­em­pel­vis oli­ka for­mer av NPF. När sko­lor miss­lyc­kas med att se bar­nens be­hov, el­ler väl­jer att ne­ka dem ade­kvat stöd på grund av re­surs­brist, står det i för­läng­ning­en sam­häl­let dyrt. För pre­cis som Stefan Ed­lund se­dan ock­så på­pe­ka­de finns på­tag­lig risk för bå­de ohäl­sa och ut­an­för­skap.

NU HAR KOMMUNFULLMÄKTIGE be­slu­tat om en ut­red­ning kring neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­va­ri­a­tio­ner. Socialnämnden, barn- och ut­bild­nings­nämn­den och kul­tur- och fri­tids­nämn­den ska sam­ver­ka och till­sam­mans kart­läg­ga kom­mu­nens in­sat­ser, samt ta fram för­slag på hur kom­mu­nen skul­le kun­na hö­ja kva­li­te­ten på in­sat­ser­na och i kon­tak­ten med kom­mu­nen.

Bred sam­ver­kan är bra. Men så­da­na ru­ti­ner har ju re­dan ut­veck­lats i Varberg un­der läng­re tid ge­nom verk­sam­he­ter som be­rört just so­ci­al­för­valt­ning­en, barn- och ut­bild­ning och kul­tur och fri­tid.

– Man kan för­stås all­tid sli­pa på sam­ver­kan, men det är i kon­tak­ten med när­sjuk­vår­den man stö­ter på patrull, det är med re­gi­o­nen som kon­tak­ten be­hö­ver för­bätt­ras. Jag skul­le där­för hell­re vid­ga upp­dra­get, och är för­vå­nad över att vi i fack­nämn­der­na in­te har va­rit med på dis­kus­sio­ner, för­kla­rar Je­a­net­te Qvist (S), vice ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

UTREDNINGAR ÄR OCK­SÅ bra – men kan i vis­sa fall ock­så va­ra ett sätt att skju­ta upp sats­ning­ar som kos­tar peng­ar.

– Jag är po­si­tiv till att man frå­gan på all­var, men ut­red­ning kring in­sat­ser för per­so­ner med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der är nå­got vi re­dan har gjort. I slut­rap­por­ten för Psynk gjor­des en kart­lägg­ning, sä­ger Je­a­net­te Qvist (S).

OLI­KA SÄTT ATT sam­ver­ka kring NPF har ock­så prö­vats ett an­tal gång­er. Så var­för läg­ga tid och re­sur­ser på att ta fram kun­ska­per kom­mu­nen högst sannolikt re­dan be­sit­ter?

– Jag ser hell­re att man säk­rar re­sur­ser till en sta­bil re­gul­jär verk­sam­het, sä­ger Je­a­net­te Qvist.

Hon har en vik­tig po­äng. För är det nå­got bru­kar­nas om­fat­tan­de kri­tik kring omdis­po­ne­ring­en av det upp­skat­ta­de re­surstea­met Bä­ring till Be right back vi­sat på, så är det att man ökar osä­ker­he­ten för per­so­ner som har ett up­pen­bart be­hov av tryg­ga lös­ning­ar.

MÅNGA MED DEN här ty­pen av funk­tions­hin­der far helt en­kelt di­rekt il­la av stän­di­ga för­änd­ring­ar. Där­för kan ned­lägg­ning­ar av re­sursteam som Bä­ring ris­ke­ra att kas­ta be­rör­da barn till­ba­ka till ru­ta ett. Om­gör­ning­ar av verk­sam­he­ter (om hu­vud­or­sa­ken in­te är att dra i nöd­brom­sen för att kva­li­te­ten in­te va­rit uru­sel) mås­te där­för gö­ras med stor hän­syn till käns­li­ga be­rör­da.

Det bör ock­så po­äng­te­ras att även per­so­nal­re­kry­te­ring­en gyn­nas av att kom­mu­nen er­bju­der nå­got­sånär sta­bi­la ar­bets­vill­kor, vil­ket är nog så vik­tigt i en tid då kon­kur­ren­sen om kom­pe­tent, spe­ci­al­ut­bil­dad och er­fa­ren per­so-

Bac­ka ban­det! Att ba­ga­tel­li­se­ra kring barn och vux­na med stöd­be­hov i Varberg är att ma­ta dem som spri­der för­do­mar.

Bild: ROGELIO V. SOLIS

ANPASSNING. Barn med ne­o­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­hin­der be­hö­ver rätt stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.