Rätt att flag­ga för ve­te­ra­ner

Hallands Nyheter - - Ledare -

Änt­li­gen blir ve­te­ran­da­gen all­män flagg­dag. De be­slöt re­ge­ring­en så sent som på ons­da­gen. Det­ta för att ett så­dan hög­tid­lig­hål­lan­de ”in­ne­bär att de svens­ka ve­te­ra­ner­na åter­kom­man­de upp­märk­sam­mas och syn­lig­görs för den bre­da­re all­män­he­ten.”

Sve­ri­ge har allt­för länge han­te­rat brustit i sin re­spekt för och han­te­ring av de män och kvin­nor som ris­ke­rat si­na liv för vår och värl­dens sä­ker­het. En flagg­dag är där­för en ef­ter­läng­tad gest - även om mer bör gö­ras för att hed­ra vå­ra ve­te­ra­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.